Dokumentacja displayVerse.js

Funkcji displayVerse można używać do wstawiania wersetów z Biblii 2000 na dowolną stronę HTML

Argumenty funkcji:

Nazwa Typ Domyślnie Wymagany Opis
elementID string tak id elementu do którego chcemy wstawić fragment Biblii
bible string tak skrót tłumaczenia Biblii, lista akceptowanych skrótów
book string tak skrót księgi, lista akceptowanych skrótów
chapter int / string tak numer rozdziału
verses string null nie zakres wersetów postaci x-y, jeśli null - wyświetlenie całego rozdziału
numbers bool false nie czy chcemy aby wersety były numerowane

Instalacja:

W nagłówku strony (sekcja HEAD) dołączyć bibliotekę

<script type="text/javascript" src="https://www.biblia.info.pl/api/displayVerse.js"></script>

Użycie:

Jeśli chcesz umieścić werset "samodzielny", to należy użyć znacznika "div"

<div id="werset_nr1"></div>

Następnie użyj wywołania funkcji displayVerse podając gdzie i jaki werset wstawić np.

<script> displayVerse('werset_nr1', 'bt', 'mt', '1', '1-5', true); </script>

Zaleca się wywoływanie funkcji na końcu strony (przykład niżej)


Jeśli chcesz wyświetlić werset razem z innym tekstem (np. w znaczniku "p") należy użyć znacznika "span"

<p> Tutaj pojawi się werset: "<span id="werset_nr2"></span>" A tutaj analiza tekstu... </p>

Tutaj pojawi się werset: "" A tutaj analiza tekstu...

Aby oddzielić tekst nową linią trzeba użyć znacznika "br"

<p> W danym wersecie:<br/> <span id="werset_nr3"></span> <br/>widzimy... </p>

W danym wersecie:

widzimy...

Teksty Biblii "opakowywane" są w znaczniki <span>.
Znaczniki te posiadają klasy CSS "verse", "verse-number" oraz "verse-text", aby można było im nadać odpowiedni styl.
Aby nadać styl należy w CSSie strony dodać klasy oraz nadać im jakieś właściwości. Np:

<style> /* Numer wersetu oraz tekst */ .verse { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } /* Numer wersetu */ .verse-number { color: #409eff; } /* Tekst wersetu */ .verse-text { color: gray; } </style>

Wywołania funkcji "displayVerse" najlepiej zgromadzić razem, na końcu strony.
W przypadku użycia jednego wywołania, również zaleca się dodawanie go na samym końcu strony

<script> displayVerse('werset_nr1', 'bt', 'mat', '1', '1-5', true); displayVerse('werset_nr2', 'bw', '2tym', 1, '4-6', false) displayVerse('werset_nr3', 'sz', 'j', 5, 24) </script> </body>

Autorem kodu JS i dokumentacji jest Adam Wasilewski
Kod źródłowy dostępny pod adresem: https://github.com/a-was/displayVerse.js