Biblia 2000 - Instrukcja obsługi

Spis treści

 1. Wymagania programowe
 2. Wyświetlanie tekstu Biblii
  1. Wskazanie tłumaczenia, księgi i rozdziału
  2. Nawigacja między rozdziałami i księgami
 3. Wyszukiwanie fraz w Biblii
 4. Ustawienia aplikacji
  1. Ustawienia wyszukiwania
  2. Ustawienia wyświetlania
 5. Umieszczanie cytatów na swoich stronach WWW
  1. Opcje wywołania programu
  2. Przykładowe wywołania programu
  3. Skróty i oznaczenia ksiąg
 6. Prawa autorskie, kontakt

1. Wymagania programowe

Aplikacja do poprawnego działania wymaga przeglądarki Internet Explorer, Edge, Chrome lub Firefox w możliwie najnowszej wersji. Prawdopodobnie będzie działała prawidłowo także na innych przeglądarkach, jednak nie byliśmy w stanie tego sprawdzić.

2. Wyświetlanie tekstu Biblii

Aplikacja Biblia 2000 umożliwia przeglądanie tekstu różnych tłumaczeń Biblii, rozdział po rozdziale. Głównym elementem sterującym jest paleta umieszczona u góry ekranu:

2.1. Wskazanie tłumaczenia, księgi i rozdziału

Pierwszą rzeczą jaką winieneś uczynić jest wybór tłumaczenia Biblii. Obecnie do wyboru masz:

W języku polskim:

W języku angielskim:

W języku łacińskim:

W języku Greckim:

Kolejnym krokiem jest wybranie jednej spośród dostępnych w wybranym tłumaczeniu Biblii ksiąg. Niektóre z tłumaczeń zawierają sam Nowy Testament. Część z ksiąg należy do tzw. wtórnokanonicznych (apokryficznych) i nie wystepuje we wszystkich przekładach.

Następnie wpisz numer rozdziału księgi, którą chcesz wyświetlić. Domyślnie wyświetlany jest pierwszy rozdział lub cała księga jeśli nie posiada rozdziałów.

2.2. Nawigacja między rozdziałami i księgami

Do poruszania się po tekście służą przyciski nawigacyjne:


przejście do poprzedzającej księgi / przejście do poprzedzającego rozdziału


przejście do następnego rozdziału / przejście do następnej księgi

3. Wyszukiwanie fraz w Biblii

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie podanych fraz (jednego lub więcej wyrazów). Wpisze wybraną frazę w pole wyszukiwania. Następnie naciśnij klawisz 'Enter' lub kliknij na przycisk:

Zostaną przeszukane wszystkie księgi w wybranym tłumaczeniu Biblii. Wypisana zostanie pierwsza setka pasujących wersetów. Istnieje możliwość zmiany domyślnych opcji wyszukiwania (patrz: Ustawienia aplikacji).

Należy pamiętać, iż duże i małe litery nie są rozróżniane. Podanie kilku wyrazów traktowane jest jako 'dosłowna fraza', tzn. wyrazy te muszą w tekście wystąpić obok siebie w takiej samej kolejności.

4. Ustawienia aplikacji


Przycisk ten spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji, które modyfikują działanie aplikacji. Są one podzielone na grupy:

4.1. Ustawienia wyszukiwania

Wypisanie wersetów razem z sąsiednimi (przed i po):

W tej opcji możesz ustawić ilość sąsiednich wersetów, które będą wyświetlone przed i po znalezionym podczas wyszukiwania wersecie (tzw. kontekst).

Wypisanie wystąpień frazy...

W tej opcji mozesz ustawić, które wystąpienia wyszukiwanej frazy zostaną wyświetlone.

Szukanie w...

W tej opcji możesz zdecydować, w jakim fragmencie Biblii będzie wyszukiwana fraza.

4.2. Ustawienia wyświetlania

Ustawienia wyświetlania są zapamiętywane w twojej przeglądarce za pomocą tzw. ciasteczek. Dzięki temu, przy kolejnym użyciu aplikacji ustawienia te zostaną przywrócone.

Numerowanie wersetów

Możesz włączyć lub wyłaczyć numerowanie wyświetlanych wersetów. Ustawienie będzie widoczne przy kolejnym wyświetleniu tekstu.

Marginesy tekstu

Możesz określić, jaką szerokość będzie miał wyświetlany tekst Biblii. Im większe marginesy ustawisz, tym węższy będzie wyświetlany tekst.

Odstęp między liniami

Możesz ustawić jedną z trzech wielkości odstępu między liniami tekstu tzn. interlinię.

Wielkość panelu sterowania

Możesz ustawić jedną z czterech wielkości panelu sterowania, który znajduje się w górnej części ekranu i służy do wyboru wyświetlanego tekstu Biblii.

5. Umieszczanie cytatów na swoich stronach WWW

Dzięki serwerowi Biblijnemu można w swoich artykułach i opracowaniach umieszczać odnośniki do wersetów biblijnych w postaci URL-a. Na przykład jeżeli piszemy o tym, że osoby wierzące nie idą na sąd ostateczny możemy umieścić odnośnik Jan 5.24. Po naciśnieciu go, na ekranie powinien pojawić się odpowiedni cytat. Wewnątrz artykułu w HTML-u należy umieścić następujacy odnośnik:

<A HREF="http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?j5.24">Jan 5:24</A>

Więcej przykładów znajdziesz na stronie Wspaniałe wersety z Biblii. Wyświetl jej żródło aby przeanalizować sposób cytowania wersetów.

5.1. Opcje wywołania programu

Ponadto poza podaniem samego wersetu można w użyć dodatkowych opcji:

-<n>  - wypisz tekst do <n>-tego wersetu (np. j5:24-26)
+<n>  - wypisz <n> następnych wersetów (np. j5:24+3)
+++... - wypisz zadany werset i kilka następnych (np. j5:24+++)
ppp... - wypisz zadany werset i kilka poprzednich (np. j5:24ppp)
***... - wypisz zadany werset i kilka sąsiednich (np. j5:24***)

Liczba znaków '+', 'p' lub '*' określa liczbę tych wersetów. Dla ksiąg jednorozdziałowych należy pominąć '<Rozdział>:' Kolejne opcje to:

/t<xxx> - użyj wybranego tłumaczenia, w miejsce <xxx> należy wstawić:
     bt - Biblia Tysiąclecia
     bw - Biblia Warszawska
     br - Biblia Warszawsko-Praska
     bg - Biblia Gdańska
     ng - Nowa Biblia Gdańska
     ug - Uwspółcześniona Biblia Gdańska     
     esp - Edycja Świętego Pawła
     ns - Biblia Nowego Świata
     jw - Biblia Jakuba Wujka     
     sz - Słowo Życia (NT)
     eib - Przekład Dosłowny EIB (NT)
     vul - Łacińska Vulgata
     av - King James Version
     web - Webster Bible
     ylt - Young's Literal Translation
     gr - Grecka Septuaginta
     Domyślnie program używa Biblii Tysiąclecia.
/o   - numeruj wersety
/l<s>  - wypisz tekst w standardzie polskich liter określonym przez <s>:
     i - ISO 8859-2; w - Windows; b - bez polskich liter
     Domyślnie tekst wypisywany jest w ISO 8859-2 (ISO Latin 2).

5.2 Przykładowe wywołania programu

<a href="http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?2tm2.3***/tbw/o/lb">2Tm2:3</a>

Wyświetli z tekstu Biblii Warszawskiej cytat z drugiego listu do Tymoteusza, trzeci werset (2 Tm 2:3) oraz trzy wersety przed i po tym wierszu, dodatkowo je numerując, bez polskich znaków.

<a href="http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Gen1.1-10/tvul">Gen1:1-10</a>

Wyświetli z tekstu Vulgaty pierwsze dziesięć wierszy Księgi Genesis (Gen1:1-10).

5.3. Skróty i oznaczenia ksiąg

Akceptowane są następujące oznaczenia ksiąg:

Ks. Rodzaju - Rdz Rodz Gen IMoj 1Moj 1M
Ks. Wyjścia - Wj Wyj Ex IIMoj 2Moj 2M
Ks. Kapłańska - Kpł Kpl Kapł Kapl Lev IIIMoj 3Moj 3M
Ks. Liczb - Lb Liczb Num Nu IVMoj 4Moj 4M
Ks. Powt.Prawa - Pwt Deu Dt VMoj 5Moj 5M
Ks. Jozuego - Joz Jos
Ks. Sędziów - Sdz Sędz Sedz Jdg
Ks. Rut - Rt Rut Ru
1 Ks. Samuela - 1Sm 1Sam 1Sa
2 Ks. Samuela - 2Sm 2Sam 2Sa
1 Ks. Królewska - 1Krl 1Król 1Krol 1Ki
2 Ks. Królewska - 2Krl 2Król 2Krol 2Ki
1 Ks. Kronik - 1Krn 1Kron 1Ch
2 Ks. Kronik - 2Krn 2Kron 2Ch
Ks. Ezdrasza - Ezd Ezdr Ezr
Ks. Nehemiasza - Ne Neh
Ks. Tobiasza (w) - Tb Tob
Ks. Judyty (w) - Jdt Judyty
Ks. Estery - Est Estery
1 Ks. Machabejska (w) - 1Mch 1Mach
2 Ks. Machabejska (w) - 2Mch 2Mach
Ks. Hioba - Job Hioba Hiob Hi
Ks. Psalmów - Ps Psalmy Psalm
Ks. Przysłów - Prz Przy Pr
Ks. Koheleta - Koh Kohelet Ekl Ecc
Pieśń nad pieśniami - PNP SS
Ks. Mądrości (w) - Mdr Mądr Madr
Mądrość Syracha (w) - Syr Syracha Syrach
Ks. Izajasza - Iz Isa
Ks. Jeremiasza - Jr Jer
Lamentacje Jeremiasza - Lm Lam Tr Treny La
Ks. Barucha (w) - Ba Barucha Bar
Ks. Ezechiela - Ez Eze
Ks. Daniela - Dn Dan Da
Ks. Ozeasza - Oz Hos
Ks. Joela - Jl Joel
Ks. Amosa - Am Amos
Ks. Abdiasza - Ab Ob
Ks. Jonasza - Jon Jnh
Ks. Micheasza - Mi Mich Mic
Ks. Nahuma - Na Nach
Ks. Habakuka - Ha Hab
Ks. Sofoniasza - So Sof Zep
Ks. Aggeusza - Ag Hag
Ks. Zachariasza - Za Zach Zec
Ks. Malachiasza - Ml Mal
Ew. Mateusza - Mt Mat
Ew. Marka - Mk Mar
Ew. Łukasza - Łk Łuk Lk Luk
Ew. Jana - Jan J Jn
Dzieje Apost. - Dz Act Ac
List do Rzymian - Rz Rzym Ro
1 list do Koryntian - 1Kor 1Co
2 list do Koryntian - 2Kor 2Co
List do Galatów - Ga Gal
List do Efezjan - Ef Efez Eph
List do Filipian - Flp Fil Fl Php
List do Kolosan - Kol Col
1 List do Tesaloniczan - 1Tes 1Th
2 List do Tesaloniczan - 2Tes 2Th
1 List do Tymoteusza - 1Tm 1Tym 1Ti
2 List do Tymoteusza - 2Tm 2Tym 2Ti
List do Tytusa - Tt Tyt Tit
List do Filemona - Flm Filem Phm
List do Hebrajczyków - Hbr Heb Hebr
List Jakuba - Jk Jak Jas
1 List Piotra - 1P 1Pe
2 List Piotra - 2P 2Pe
1 List Jana - 1J 1Jn
2 List Jana - 2J 1Jn
3 List Jana - 3J 3Jn
List Judy - Jud Judy Jude
Apokalipsa (Objawienie) - Ap Obj Rev

6. Prawa autorskie, kontakt

6.1. Prawa autorskie

Cytowane w aplikacji Biblia 2000 wybrane tłumaczenia Biblii są objęte prawami autorskimi, o których poniżej:

Aplikacja Biblia 2000 jest własnością Digital Gospel i jest objęta prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione.

6.2. Kontakt

Jeśli masz pytania, dotyczące aplikacji Biblia 2000, chcesz zgłosić błąd lub propozycję ulepszenia - skontaktuj się z Redakcją serwisu.