Autorzy ksiąg biblijnych


Poniższe zestawienie prezentuje w porządku chronologicznym (według chronologii biblijnej) księgi biblijne zestawione wedle ich pisarzy (podawanych przez Biblię).

kto spisałkim byłzakończyłco spisał
Mojżeszpasterz, wódz, prorok1473 p.n.e.Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa (pięcioksiągTora) Psalm 90, być może też 91
Jozuewódzok. 1450 p.n.e.Jozuego
Samuellewita, prorokprzed 1080 p.n.e.Sędziów, Rut, część 1 Samuela
Gadprorokok. 1040 p.n.e.część ostatnia 1 Samuela, 2 Samuela (z Natanem)
Natanprorokok. 1040 p.n.e.jak wyżej (z Gadem)
Dawidpasterz, król1037 p.n.e.znaczna część Psalmów
synowie Korachaczęść Psalmów
Asafśpiewakczęść Psalmów
HemanmędrzecPsalm 88
EtanmędrzecPsalm 89
Salomonkról, mędrzecok. 1000 p.n.e.większa część Przysłów, Pieśń nad Pieśniami, Kaznodziei, Psalm 127
AgurPrzysłów, rozdział 30
LemuelprorokPrzysłów, rozdział 31
Jonaszprorokok. 844 p.n.e.Jonasza
Joelprorokok. 820 p.n.e. (?)Joela
Amoshodowca, prorokok. 804 p.n.e.Amosa
Ozeaszprorokpo 745 p.n.e.Ozeasza
Izajaszprorokpo 732 p.n.e.Izajasza
Micheaszprorokprzed 717 p.n.e.Micheasza
Sofoniaszksiążę, prorokprzed 648 p.n.e.Sofoniasza
Nahumprorokprzed 632 p.n.e.Nahuma
Habakukprorokok. 628 p.n.e.Habakuka
Abdiaszprorokok. 607 p.n.e.Abdiasza
Ezechielkapłan, prorokok. 591 p.n.e.Ezechiela
Jeremiaszkapłan, prorok580 p.n.e.1 i 2 Królów, Jeremiasza, Lamentacje (Treny)
Danielksiążę, prorokok. 536 p.n.e.Daniela
Aggeuszprorok520 p.n.e.Aggeusza
Zachariaszprorok518 p.n.e.Zachariasza
Mardocheuszzarządcaok. 475 p.n.e.Estery
Ezdraszkapłan, zarządcaok. 460 p.n.e.1 i 2 Kronik, Ezdrasza
Nehemiasznamiestnikpo 443 p.n.e.Nehemiasza
Malachiaszprorokpo 433 p.n.e.Malachaisza
Mateuszpoborca, apostołok. 41 n.e.ew. Mateusza
Łukaszlekarz, misjonarzok. 61 n.e.ew. Łukasza, Dzieje Apostolskie
Jakubbrat Jezusaprzed 62 n.e.List Jakuba
Marekmisjonarzok. 60-65 n.e.ew. Marka
Piotrrybak, apostołok. 64 n.e.1 i 2 List Piotra
Pawełapostoł, misjonarzok. 65 n.e.1 i 2 List do Tesaloniczan, List do Galacjan, 1 i 2 List do Koryntian, List do Rzymian, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona, List do Hebrajczyków, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa
Judabrat Jezusaok. 65 n.e.Judy
Janrybak, apostołok. 98 n.e.Objawienie, ew. Jana, 1, 2 i 3 List Jana

Miejsca spisania Biblii

W odniesieniu do Biblii zadziwia nie tylko bardzo długi czas, w którym była ona spisywana przez wielu pisarzy. Pomiędzy miejscami, gdzie księgi były spisywane leżą setki kilometrów. Są to odległości, które nawet obecnie możemy określić jako znaczne. Spójrz na mapę poniżej, która ukazuje przybliżone położenie miejsc, gdzie powstawały wybrane księgi Biblii! Listy do Hebrajczyków i Efezjan napisano w Rzymie (1 ↓). Do Rzymian Paweł pisał z Koryntu (2 ↓). List do Koryntian powstał w Efezie (3 ↓), a na wyspie Patmos (4 ↓) spisana została Księga Objawienia. Z Antiochii (5 ↓) Paweł pisał do Galatów. Pierwsze cztery księgi Biblii powstały w pobliżu góry Synaj (7 ↓), kilka kolejnych w samym Izraelu (6 ↓), a Księgi proroków Ezechiela i Daniela na obszarze Babilonu (8 ↓).

Opracował Piotr Wasilewski, na podstawie serwisu internetowego http://biblia.elblag.net Copyright (C) 2002 by E-net.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz