Czego uczy mnie Biblia?

Biblia uczy mnie, że jest jeden żywy Bóg(1) całkowicie objawiony nam w Chrystusie(2), i poznany przez Jego pośrednictwo jako Ojciec, Syn i Duch Święty(3), w spójni Boskości(4) objawiony jako posiadający swoją wolę(5), działający(6), posyłający, posłany(7), ten który przychodzi(8), obdarowuje(9), a także, jak mawiają Chrześcijanie: trzy osoby w jedności, albo: w Trójcy Jedyny. Bóg jest Stworzycielem wszystkich rzeczy, ale sam akt stworzenia jest przypisany Słowu, Synowi i działalności Ducha Bożego(10).

Biblia uczy mnie, że Słowo które było u Boga i było Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało między nami(11) i że Ojciec posłał Syna aby był Zbawicielem świata(12), dalej, że przez moc Ducha Świętego, który zstąpił na Dziewicę Marię(13) narodził się Chrystus(14), prawdziwy człowiek(15), bez grzechu(16), w którym mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości(17), obiecany dla nas potomek Dawida według ciała(18), Syn Człowieczy(19) i Syn Boży(20), który według Ducha uświęcenia ukazał się Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie(21), Błogosławiony Bóg i człowiek(22), Człowiek Chrystus Jezus(23), Namaszczony(24), Jahweh Zbawiciel(25).

Biblia uczy mnie, że On zmarł za nasze grzechy według Pism(26), objawiwszy się jeden raz u schyłku wieków, przez ofiarowanie samego Siebie(27), że On nasze grzechy Sam na ciele swoim poniósł na krzyż, cierpiąc za grzechy, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, że On może przyprowadzić nas do Boga(28) i że On Jest naszą sprawiedliwością przed Bogiem(29).

Biblia uczy mnie, że Pan powstał z martwych(30) wzbudzony przez Boga, przez chwałę Ojca(31), został wzięty w górę do Nieba(32), dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu Boga na wysokościach(33).

Biblia uczy mnie, że po wniebowstąpieniu Chrystusa, Duch Święty został posłany na ziemię aby mieszkał pośród ludu Bożego, w każdym z osobna i we wszystkich jako całości, bo w jednym i drugim znaczeniu ludzie z ludu Bożego są świątynią Bożą(34). Jesteśmy zapieczętowani(35) i namaszczeni Duchem(36), miłość Boża została rozlana w naszych sercach(37), jesteśmy przez Ducha prowadzeni(38) i On jest rękojmią naszego dziedzictwa(39), dlatego wołamy: Abba, Ojcze , wiedząc, że jesteśmy synami(40).

Biblia uczy mnie, że Chrystus przyjdzie znów, aby zabrać nas do Siebie(41), wzbudzając z martwych tych, którzy są Jego własnością, albo, jeśli będą żyć, przemieniając ich ciała na podobieństwo Swego chwalebnego ciała, według mocy, którą wszystko sobie poddać może(42), i że ci, którzy umierają w Panu, od razu do Pana odchodzą(43).

Biblia uczy mnie, że Bóg wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził świat sprawiedliwie, przez Męża, którego ustanowił potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych(44), i że na koniec zasiądzie On na wielkim białym tronie i będzie sądził umarłych, małych i wielkich(45).

Biblia uczy mnie, że każdy z nas, za samego siebie zda sprawę Bogu(46) i odbierze zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe(47) i tak jak sprawiedliwi otrzymają życie wieczne(48), tak grzeszni zostaną skazani na wieczne zatracenie, oddalenie od oblicza Pana, będą wrzuceni do jeziora ognistego przygotowanego diabłu i jego aniołom, i że jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, zostanie wrzucony do jeziora ognistego(49).

Biblia uczy mnie, że Błogosławiony Pan Jezus Chrystus, siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie(50) i że On jest ubłaganiem za grzechy nasze, lecz nie tylko nasze, lecz i za grzechy całego świata, zatem dokonał On wiecznego odkupienia(51), jeden raz na zawsze, ofiarując samego Siebie za wszystkie grzechy, usunął grzechy wszystkich, którzy wierzą(52), bo przez wiarę w Niego, ich sumienie jest oczyszczone(53) i Bóg nie wspomni ich grzechów i nieprawości nigdy więcej(54), będąc powołanymi przez Boga, otrzymują obiecane wieczne dziedzictwo(55), będąc doskonałymi na wieki mamy więc, przez krew Pana Jezusa Chrystusa ufność aby wejść do świątyni drogą nową i żywą, która została dla nas otwarta przez Niego(56).

Biblia uczy mnie, że aby wejść do Królestwa Bożego, musimy narodzić się z wody i z Ducha, narodzić się na nowo(57), będąc z natury dziećmi gniewu, umarłymi przez grzechy nasze(58). Gdy zechciał – zrodził nas przez swoje Słowo(59). Przez wiarę stajemy się Jego dziećmi(60).

Biblia uczy mnie, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne(61), że Święty i Sprawiedliwy Bóg umiłowawszy – Umiłował nas do końca, że Syn Człowieczy musiał być zawieszony na drzewie krzyża(62), poniósł na ciele swoim nasze grzechy(63), został uczyniony grzechem za nas abyśmy my byli w Nim sprawiedliwością Bożą(64).

Biblia uczy mnie, że Bóg umiłował Kościół i dał zań Siebie samego, aby Kościół mógł być uświęcony i oczyszczony kąpielą wodną przez Słowo, aby Bóg przysposobił sobie Kościół pełen chwały, bez skazy, lub zmazy lub czegoś w tym rodzaju(65). Uczę się, że Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, wybrał nas w Nim, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości(66).

Biblia uczy mnie, że my, którzy wierzymy jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, który Jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej(67); Uczę się, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach(68), że nie otrzymaliśmy Ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, ale Ducha Synostwa, dlatego wołamy: ”Abba Ojcze”(69); że ci którzy otrzymali tego Ducha wiedzą, że są w Chrystusie, a Chrystus w nich, więc nie tylko On staje przed Bogiem dla nich, ale oni są w tym, który siedzi po prawicy Boga, oczekując aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego(70), że oni są umarli grzechowi w oczach Bożych i za takich mają siebie uważać; zewlekłszy starego człowieka, a przyoblókłszy nowego – żyją Bogu, przez Jezusa Chrystusa (Chrystus jest ich nowym życiem) są ukrzyżowani dla świata, i umarli zakonowi(71). A zatem jeśli oni są w Chrystusie to Chrystus jest w nich i są oni powołani aby życie Chrystusa było widoczne na ich śmiertelnym ciele(72) i aby wstępować w Jego ślady(73). Bóg zostawił ich w świecie, jako Listy Chrystusowe(74), i dosyć mają w łasce Jego i mocy, która jest doskonała w ich słabościach(75).

Biblia uczy mnie, że oni nawrócili się aby oczekiwać Syna Bożego z Niebios(76), mając obietnicę, że nie giną na wieki, i że nikt nie może wyrwać ich z rąk Chrystusowych(77), ale że Bóg utwierdzi ich aż do końca, aby byli bez nagany w dniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa(78).

Biblia uczy mnie, że wierzący mają udział w tych obietnicach, przez wiarę w Chrystusa Jezusa, przez cnoty Którego sprawiedliwość jest wszczepiona w nas(79), że Chrystus który był posłuszny aż do śmierci, dokonał doskonałego dzieła dla nas na krzyżu(80), teraz jest On naszą sprawiedliwością od Boga(81), a my jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Nim(82), że jak Jego drogocenna krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, tak my, jesteśmy każdy z osobna przyjęci w Umiłowanym(83), że jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego, wielu dostąpi usprawiedliwienia(84).

Biblia uczy mnie ,że jesteśmy uświęceni, odłączeni dla Boga, w Bogu Ojcu, poprzez ofiarowanie Jezusa Chrystusa raz na zawsze, działanie i moc Ducha Świętego w prawdzie tak, że wszyscy Chrześcijanie są święci(85) i mają dążyć do uświęcenia(86) wzrastać do wymiarów pełni Chrystusowej i przemieniać się na Jego obraz, do Którego staniemy się w pełni podobni w chwale(87).

Biblia uczy mnie, że Pan pozostawił dwa zarządzenia, i obydwa są związane z faktem śmierci Chrystusa. Pierwsze, inicjujące i drugie obchodzone stale w Kościele Bożym: chrzest i Wieczerza Pańska(88)

Biblia uczy mnie, że kiedy Chrystus wstąpił do Nieba, ludzi darami obdarzył, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, tak przez Chrystusa, z Którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości(89).

Biblia uczy mnie, że tak jak suwerenna miłość Boża jest źródłem i początkiem wszelkich błogosławieństw(90), tak nieustanne i wytrwałe poleganie na łasce jest tym, co sprawia, że możemy podążać za Nim, ku Jego Chwale, ku Temu, który pozostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady(91). Patrząc na przykład , autorytet i moc Pana i apostołów, uczę się z Biblii, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, i posiada Jego autorytet i ma być przyjmowane jako Słowo Boże i że działa ono skutecznie w tych którzy wierzą(92).

Biblia uczy mnie, że świadectwo Pana jest pewne, czyniąc prostaczków – roztropnymi, bo Słowo Jego jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca, można to Słowo posiąść tylko będąc pouczonym od Boga, a nie przez własną mądrość; Słowo to podlega duchowemu rozsądzaniu, jest objawiane i nauczane przez Ducha(93).

Biblia uczy mnie, że jedynie Bóg jest nieśmiertelny, przez Samego Siebie(94), że anioły nie umierają(95), że śmierć człowieka nie narusza życia jego duszy, niezależnie od tego czy jest niegodziwy czy odrodzony, dla Boga żyje zawsze, choć umarł(96). Uczę się też, że źli powstaną z martwych tak samo jak sprawiedliwi(97).

Biblia uczy mnie, że każdy zbór Boży poddany jest dyscyplinie, pod Słowo Boże, aby naukę i świadectwo zachować bez skazy(98).

  John Nelson Darby

(1) 1Tymoteusz 2:5; 4:10. 
(2) Ew. Jana 1:18.
(3) Ew. Mateusza 3:16,17; 28:19.
(4) Ew. Jana 5:19; 1Korynt 12:6.
(5) Ew. Jana 6:38-40; 5:21; 1Korynt.12:11
(6) Ew. Jana 5:17; 1Korynt 12:11.
(7) Ew. Jana 14:26; 15:26; 5:24,37; 1Piotr1:12; 1Jana 4:14.
(8) Ew. Jana 15:26; 16:7,8,13.
(9) 1Korynt12:11.
(10) 1Mojżesz 1:1,2; Job 26:13; Ew. Jana 1:1,3; Kolosan 1:16; Hebraj. 1:2.
(11) Ew. Jana 1:1,2,14.
(12) 1Jana 4:14.
(13) Galacjan 4:4.
(14) Ew. Łuk. 1:35.
(15) Filip. 2:7; Hebraj. 2:14,17; 1Jana 4:2; 2Jana7 
(16) Ew.Łuk.1:35; 1Jana3:5.
(17) Kolosan 2:9.
(18) Rzymian 1:3; Dzieje 2:30; 13:23; 2Tymot. 2:8.
(19) Ew. Mat. 16:13.
(20) Ew. Jana 1:18,34.
(21) Rzymian 1:4.
(22) Filip.2:6-10; 2Korynt.5:19-21; Hebraj.1 i 2 rozdział; 1Jana od 2:23 do 3:3; 5:20; Objawienie 22:12,13; Ew. Jana 1:1,14; 8:58; i wiele innych.
(23) 1Tymot. 2:5.
(24) Dzieje 10:38.
(25) Ew.Mat.1:21. Słowo CHRYSTUS, albo MESJASZ oznacza NAMASZCZONY, a słowo JEZUS, albo JOSZUA oznacza: JAHWEH albo JAH ZBAWICIEL
(26) 1 Korynt 15:3.
(27) Hebraj.9:26.
(28) 1Piotr 2:24; 3:18.
(29) 1Korynt 1:30; Hebraj. 9:24.
(30) 1Korynt15:20; Ew. Mat. 28:6; i wiele innych.
(31) Dzieje 3:15; Ew. Jana 2:19; Rzym 6:4; Efez 1:20.
(32) Ew. Marka 16:19; Ew. Łuk. 24:51; Efez 4:8-10; i inne.
(33) Hebraj. 1:3; 10:12: Efez.1:20,21 i inne.
(34) Ew. Jana 16:7; Ew. Jana 7:39; Rzymian 8:9; którego Ojciec posłał Ew. Jana 14:26; Chrystus posłał od Ojca, Ew. Jana 14: 16, 17, 26; Rzymian 8:11; 1Korynt 6:19; roz. 3:16; Efez. 2:22; 1Korynt 12:13; Efez. 5:30; roz.1:23; i inne.
(35) Efez. 1:13; 2Korynt 1:22. 
(36) 2Korynt 1:21; 1Jana 2:20, 27.
(37) Rzymian 5:5.
(38) Rzymian 8:14.
(39) Efez. 1:14; 2Korynt 1:22; roz. 5:5. 
(40) Rzymian 8:15; Galac. 4:6.
(41) Ew. Jana 14:3.
(42) 1Tesal. 4:16, 17; 1Korynt 15:23, 51, 52; Filip. 3:20, 21.
(43) 2Korynt 5:8; Ew. Łuk. 23:43; Dzieje 7:59.
(44) Dzieje 17:31.
(45) Objawienie 20:11, 12. 
(46) Rzym. 14:12.
(47) 2Korynt 5:10.
(48) Rzym 6:22,23; Ew. Mat. 25:46.
(49) 2Tesal. 1:7-9; Ew. Mat. 25:46; Objawienie 20:15.
(50) 2 Korynt. 5:14; 1Tymot 2:6; 1Jana 2:2.
(51) Hebraj. 9:12.
(52) Hebraj. 1:3; 9:22; 10:2
(53) Hebraj. 9:14; 10:2.
(54) Hebraj. 10:17.
(55) Hebraj. 9:15. 
(56) Hebraj. 10:14,19,20.
(57) Ew. Jana 3:3,5.
(58) Efez. 2:1,3; 2Korynt 5:14.
(59) Jakub 1:18; 1Piotra 1:23.
(60) Galacjan 3:36.
(61) Ew. Jana 3:16.
(62) Ew. Jana 3:14,15.
(63) 1Piotr 1:24.
(64) 2Korynt 5:21.
(65) Efez 5:25-27. 
(66) Efez. 1:4.
(67) Efez. 1:13, 14; 2Korynt 1:22.
(68) Rzymian 5:5.
(69) Rzymian 8:15; Galac. 4:6; Ew. Jana 14:20.
(70) Efez. 2:6; Hebraj. 9:24; 10:12-13.
(71) Kolosan 3:3-4; 3:9-10; Rzymian 6:6,11; Galac. 2:20; 6:14.
(72) Ew. Jana 14:20; Rzymian 8:10; 2Korynt. 4:10.
(73) 1 Jana 2:6.
(74) 2Korynt. 3:3.
(75) 2Korynt. 12:9.
(76) 1Tesal. 1:10; Tytus 2:12,13; Ew. Łuk. 12:35-37. 
(77) Ew. Jana 10:29.
(78) 1Korynt. 1:7-9.
(79) Rzymian 5:1,2; Galac. 3:24-26; 3:11,14; Rzymian 4:16; Efez. 2:8; 2Korynt. 5:7; Galac. 2:20; Hebraj. 11:4; Dzieje 13:39; Galac. 3:9, 6; Rzymian 4:24, 25; i wiele innych.
(80) Filipian 2:8; Ew. Jana 17:4; Hebraj. 7:27; 9:25-28; 10:12,18.
(81) 1Korynt. 1:30.
(82) 2Korynt. 5:21.
(83) Efez. 1:6.
(84) Rzymian 5:19.
(85) Judy 1; Hebraj. 10:10; 2Tesal. 2:13; 1Korynt. 6:11; Ew. Jana 17:17,19; 1Piotr 1:22; Rzymian 1:7; 1Korynt. 1:2; Efez. 1:1.
(86) Hebraj. 12:14; 2Piotr 3:14. 
(87) Efez. 4:13,15; 2Korynt. 3:18; 1Jana 3:2,3; Efez. 4:1; Kolosan 1:10; 1Tesal. 2:12; 5:23.
(88) Ew. Mat. 28:19; Ew. Marka 16:16; Dzieje 2:38; 8:12,16,36; 9:18; Efez. 4:5; 1Korynt. 1:17; 1Piotr 3:21; Rzymian 6:3; Kolosan 2:12; Ew. Mat. 26:26-28; Ew. Marka 14:22,23; Ew. Łuk. 22:19,20; 1Korynt. 11:23-26; 10:3,4.
(89) Efez. 4:6-13; Dzieje 2:33; 1Korynt. 12:28; Rzymian 12:6; 1Piotra 4:10,11; Ew. Mat. 25:14; Ew. Łuk. 19:13.
(90) Ew. Jana 3:16,27; 1Korynt. 2:12; 4:7; Efez. 2:7-10; Tytus 2:11.
(91) Ew. Jana 15:5; Filip. 2:12,13; 1Tesal. 5:17; Rzymian 12:12; Ew. Łuk. 18:1;2Piotr 1:5-10; i wiele innych. Ew. Jana 8:12; 10:4; 12:26; 17:10; 2Korynt. 5:15; 1Korynt. 6:19,20; Rzymian 14:7,8 ; 1Korynt. 10:31; Kolosan 3:17; 1Jana 2:6; 1Piotr 2:2.
(92) Ew. Mat. 4:4,7,10; Ew. Łuk. 24:25-27; 44-46; Ew. Jana 5:39; 10:35; Ew. Mat. 5:17,18; Ew. Jana 20:9; Ew. Mat. 1:23; oraz mnóstwo podobnie mówiących; Ew. Mat. 26:54; 2Piotr 1:20,21; Galac. 3:8; 2Tymoteusz 3:14-17; 1Tesal. 2:13; 1Korynt. 15:2,3; 2:13; 14:36,37; Rzymian 16:26 – w którym ”pisma prorockie” to nazwa wspólna dla każdego fragmentu Pisma, lecz odnosząca się tu do Nowego Testamentu, a nie do Starego; 2Piotr 3:16. 
(93) Psalm 19:7; Hebr. 4:12,13; Ew. Łuk. 24:45; 1Korynt. 2:10; 1Jan 2:20,27; Ew. Jana 6:45; 1Korynt. 2:12-14.
(94) 1Tymoteusz 6:16.
(95) Ew. Łuk. 20:36.
(96) Ew. Łuk. 12:4,5; Ew. Mat. 10-28; Ew. Łuk. 16:23; 20:38.
(97) Ew. Jana 5:28,29; Dzieje 24:15.
(98) Hebr. 12:15-17; 1Tymoteusz 3:15; Tytus 3:10,11; 1Korynt. 5:7,13.

Wersja HTML Copyright (c) 1999 Czytelnia Chrześcijanina

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz