Ewangelia według Św. Mateusza

Ewangelia ta została nazwana „żydowską”, ponieważ szczególną wagę zwraca na sprawy leżące w kręgu zainteresowań chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Bardziej niż w innych Ewangeliach nacisk położony jest tutaj na proroctwa ze Starego Testamentu, które wypełnił Jezus, będący Mesjaszem od dawna wyczekiwanym przez Żydów.

Treść

Prolog: Rodowód Jezusa i Jego narodziny 1-2

Część 1: Nowy sposób życia 3-7

 • Chrzest udzielony Jezusowi przez Jana i kuszenie Jezusa 3-4,11
 • Jezus zaczyna działalność 4,12-25
 • Kazanie na Górze 5-7

Część 2: Uczniowie 8-10

 • Uzdrawianie i nauczanie 8-9,34
 • Misja apostołów 9,35-10,42

Część 3: Królestwo niebieskie 11-13,52

 • Odpowiedź Jezusa dla posłańców Jana Chrzciciela 11,1-9
 • Nauczanie i dyskusje z przywódcami religijnymi 11,20-12,50
 • Przypowieści o królestwie 13,1-52

Część 4: Kościół, lud Jezusa 13, 53, 35

 • Nauczanie i cuda 13,53-16,12
 • Wyznanie Piotra 16,13-28
 • Przemienienie Jezusa i późniejsze wydarzenia 17
 • Stosunki pomiędzy uczniami Jezusa 18

Część 5: Postępowanie w kryzysie 19-25

 • Nauczanie i uzdrawianie 19-20
 • Jezus w Jerozolimie 21-22
 • Jezus ostrzega faryzeuszów 23
 • Zapowiedź przyszłych wydarzeń 24
 • Przypowieści o sądzie 25
 • Zakończenie, Ostatnie dni 26-28
 • Ostatnia Wieczerza 26,1-30
 • Pojmanie Jezusa i sąd 26,31-27,26
 • Jezus zostaje ukrzyżowany 27,27-56
 • Pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa 27,57-28,15
 • Ostatnie polecenie 28,16-20

Czas spisania

Ewangelia według św. Mateusza nie jest najwcześniejszą Ewangelią. Podobnie jak Łukasz, autor wydaje się czerpać materiał od Marka i z innych znanych źródeł. Data powstania tej Ewangelii jest nadal dyskutowana. Prawdopodobnie Ewangelia została spisana pomiędzy rokiem 60 a 80 po Chr. Wcześni chrześcijanie z drugiego wieku twierdzili, że jej autorem był Mateusz, celnik, którego Jezus wybrał na apostoła.

Główne wydarzenia

 • Narodziny Jezusa 1
 • Chrzest Jezusa 3
 • Kuszenie Jezusa 4
 • Przemienienie Jezusa 17
 • Wjazd Jezusa do Jerozolimy 21
 • Sąd i ukrzyżowanie 26-27
 • Zmartwychwstanie Jezusa 28

Sławne fragmenty

 • Kazanie na Górze 5-7
 • Osiem błogosławieństw 5,3-12
 • Miłuj nieprzyjaciół swoich 5,43-48
 • Modlitwa Pańska 6,9-13
 • Zbytnie troski 6,25-34
 • Proście, szukajcie, kołaczcie 7,7-11
 • Ciasna brama 7,13-14
 • Dobra i zła budowa 7,24-27
 • „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” 11,28-30
 • Przypowieść o siewcy 13
 • Przypowieść o królestwie Bożym 13
 • Wyznanie Piotra 16,13-19
 • Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych 25
 • Przypowieść o Sądzie Ostatecznym 25,31-46
 • Ostatni rozkaz 28,16-20

Główne tematy

Ewangelia ta słusznie umieszczana jest jako pierwsza, ponieważ stanowi pomost łączący Stary Testament z Nowym. Przedstawia Jezusa jako Mesjasza, Pomazańca Bożego, zapowiedzianego przez proroków. Być może jest to jedna z przyczyn, dla których Ewangelia ta jest tak popularna. Inną przyczyną może być jej starannie dopracowany plan, skupiający się na najważniejszych naukach Jezusa. Osobnym tematem jest ustanowienie Kościoła, wielkiej wspólnoty uczniów Jezusa.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz