Umieść odnośnik do tekstu Biblii na własnej stronie

Twórcom publikacji elektronicznych oraz stron WWW dajemy możliwość umieszczania odnośników (tzw. linków) do tekstu Biblii. W prosty sposób, we własnej publikacji, możesz powoływać się na dowolny fragment Pisma Świętego. Czytelnikowi, po kliknięciu na stworzony przez Ciebie odnośnik, zostanie wyświetlony wskazany tekst Biblii.

Tworząc odnośnik wybierasz:

 • Tłumaczenie tekstu Biblii (np. Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska);
 • Księgę (np. Ewangelia Mateusza);
 • Rozdział danej księgi;
 • Werset lub zakres wersetów we wskazanym rozdziale.

Schemat odnośnika jest następujący:

https://www.biblia.info.pl/biblia/{tłumaczenie}/{księga}/{rozdział}/{werset(y)}

We wskazane miejsca należy wstawić:

{tłumaczenie} = Skrót tłumaczenia Bibblii (np. bw dla Biblii Warszawskiej, bt dla Biblii Tysiąclecia itd.), poniżej znajdzesz listę wszystkich dostepnych tłumaczeń wraz ze skrótami;

{księga} = Skrót księgi (np. 1moj dla Księgi Rodzaju czyli 1 Księgi Mojżeszowej, mat dla Ewangelii Mateusza itd.), poniżesz znajdzesz listę wszystkich dostępnych skrótów ksiąg;

{rozdział} = Numer rozdziału w wybranej księdze (np. 1 lub 13);

{werset(y)} = Numer pojedyńczego wersetu lub zakres wersetów (np. 5 lub 16-18). Ten parametr jest opcjonalny, możesz go pominąć. Jeśli nie podasz numeru wersetu, zostanie wyświetlony cały rozdział;

Przykładowo, odnośnik do Drugiego Listu do Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci werset w Biblii Warszawskiej (2Tm 2:3) będzie wyglądał następująco:

https://www.biblia.info.pl/biblia/bw/2tm/2/3

Co oznacza, że w treści swojej strony WWW powinieneś wstawić następujący kod:

<a href="https://www.biblia.info.pl/biblia/bw/2tm/2/3">2Tm 2:3</a>

Zobacz, jak to działa: 2Tm2:3 Oczywiście, w opisie odnośnika możesz wstawić dowolny tekst np. Werset z Listu do Tymoteusza.

W przypadku wersetów możesz podać pojedyńczy werset (numer wersetu np. 15), zakres wersetów (od-do np. 4-6) a także dołączyć jedną z dodatkowych opcji, podaną w nawiasach kwadratowych:

 • [+n] wyświetla dany werset i n następnych wersetów
 • [-n] wyświetla dany werset i n poprzednich wersetów
 • [*n] wyświetla dany werset i n sąsiadujących wersetów

Przykładowo:

 • 12[+2] – wypisze wersety od 12 do 14
 • 12[-2] – wypisze wersety od 10 do 12
 • 12[*2] – wypisze wersety od 10 do 14

Aby zacytować List do Filemona, werset 21 oraz otaczające go 2 wersety przed i po użyj odnośnika:

<a href="https://www.biblia.info.pl/biblia/bw/fil/1/21[*2]">Flm 1:21</a>

Zwróć uwagę, że jeśli nie podasz numeru wersetu to zostanie wyświetlony cały rodział. Przykładowo, aby wyświetlić cały Psalm 23 wystarczy użyć następującego odnośnika:

https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/ps/23

Zauważ, że po numerze rozdziału nie ma już znaku / Jeśli pominąłeś numer wersetu, także i ten znak musi on zostać pominięty.

Na stronie „Wspaniałe wersety z Biblii” znajduje się wiele przykładów odnośników do tekstu Biblii tworzonych w opisany powyżej posób.

Powyższe przykłady dotyczą odnośników umieszczanych na stroniach WWW. Jednak w analogiczny sposób, jak opisany powyżej, możesz użyć odnośników do tekstu Biblii w dowolnej publikacji elektronicznej np. dokumencie w formacie MS Word czy PDF. Możesz użyć dowolnego dokumentu, w którym akeptowane jest wstawianie adresów internetowych.

Akceptowane skróty tłumaczenia Biblii

 • Polskie
  • bt – Biblia Tysiąclecia
  • bw – Biblia Warszawska
  • br – Biblia Warszawsko-Praska
  • esp – Edycja Świętego Pawła
  • bg – Biblia Gdańska
  • ng – Nowa Biblia Gdańska
  • ug – Uwspółcześniona Biblia Gdańska
  • bb – Biblia Brzeska
  • bp – Biblia Poznańska
  • jw – Biblia Jakuba Wujka
  • bm – Biblia Mesjańska
  • ns – Biblia Nowego Świata
  • bl – Biblia Lubelska
  • sz – Słowo Życia
  • eib – Przekład Dosłowny
  • tnp – Biblia Toruńska
 • Angielskie
  • kjv – King James Version
  • web – Webster Bible
  • ylt – Young’s Literal Translation
 • Inne
  • vul – Łacińska Vulgata
  • gr – Grecka Septuaginta

Akceptowane sktóty ksiąg

 • Stary Testament
  • Ks. Rodzaju – Rdz Rodz Gen IMoj 1Moj 1M
  • Ks. Wyjścia – Wj Wyj Ex IIMoj 2Moj 2M
  • Ks. Kapłańska – Kpł Kpl Kapł Kapl Lev IIIMoj 3Moj 3M
  • Ks. Liczb – Lb Liczb Num Nu IVMoj 4Moj 4M
  • Ks. Powtórzonego Prawa – Pwt Deu Dt VMoj 5Moj 5M
  • Ks. Jozuego – Joz Jos
  • Ks. Sędziów – Sdz Sędz Sedz Jdg
  • Ks. Rut – Rt Rut Ru
  • 1 Ks. Samuela – 1Sm 1Sam 1Sa
  • 2 Ks. Samuela – 2Sm 2Sam 2Sa
  • 1 Ks. Królewska – 1Krl 1Król 1Krol 1Ki
  • 2 Ks. Królewska – 2Krl 2Król 2Krol 2Ki
  • 1 Ks. Kronik – 1Krn 1Kron 1Ch
  • 2 Ks. Kronik – 2Krn 2Kron 2Ch
  • Ks. Ezdrasza – Ezd Ezdr Ezr
  • Ks. Nehemiasza – Ne Neh
  • Ks. Estery – Est Estery
  • Ks. Hioba – Job Hioba Hiob Hi
  • Ks. Psalmów – Ps Psalmy Psalm
  • Ks. Przysłów – Prz Przy Pr
  • Ks. Koheleta – Koh Kohelet Ekl Ecc
  • Pieśń nad pieśniami – PNP SS
  • Ks. Izajasza – Iz Isa
  • Ks. Jeremiasza – Jr Jer
  • Lamentacje Jeremiasza – Lm Lam Tr Treny La
  • Ks. Ezechiela – Ez Eze
  • Ks. Daniela – Dn Dan Da
  • Ks. Ozeasza – Oz Hos
  • Ks. Joela – Jl Joel
  • Ks. Amosa – Am Amos
  • Ks. Abdiasza – Ab Ob
  • Ks. Jonasza – Jon Jnh
  • Ks. Micheasza – Mi Mich Mic
  • Ks. Nahuma – Na Nach
  • Ks. Habakuka – Ha Hab
  • Ks. Sofoniasza – So Sof Zep
  • Ks. Aggeusza – Ag Hag
  • Ks. Zachariasza – Za Zach Zec
  • Ks. Malachiasza – Ml Mal
 • Apokryfy
  • Ks. Tobiasza – Tb Tob
  • Ks. Judyty – Jdt Judyty
  • 1 Ks. Machabejska – 1Mch 1Mach
  • 2 Ks. Machabejska – 2Mch 2Mach
  • Ks. Mądrości – Mdr Mądr Madr
  • Mądrość Syracha – Syr Syracha Syrach
  • Ks. Barucha – Ba Barucha Bar
 • Nowy Testament
  • Ew. Mateusza – Mt Mat
  • Ew. Marka – Mk Mar
  • Ew. Łukasza – Łk Łuk Lk Luk
  • Ew. Jana – Jan J Jn
  • Dzieje Apost. – Dz Act Ac
  • List do Rzymian – Rz Rzym Ro
  • 1 list do Koryntian – 1Kor 1Co
  • 2 list do Koryntian – 2Kor 2Co
  • List do Galatów – Ga Gal
  • List do Efezjan – Ef Efez Eph
  • List do Filipian – Flp Fil Fl Php
  • List do Kolosan – Kol Col
  • 1 List do Tesaloniczan – 1Tes 1Th
  • 2 List do Tesaloniczan – 2Tes 2Th
  • 1 List do Tymoteusza – 1Tm 1Tym 1Ti
  • 2 List do Tymoteusza – 2Tm 2Tym 2Ti
  • List do Tytusa – Tt Tyt Tit
  • List do Filemona – Flm Filem Phm
  • List do Hebrajczyków – Hbr Heb Hebr
  • List Jakuba – Jk Jak Jas
  • 1 List Piotra – 1P 1Pe
  • 2 List Piotra – 2P 2Pe
  • 1 List Jana – 1J 1Jn
  • 2 List Jana – 2J 2Jn
  • 3 List Jana – 3J 3Jn
  • List Judy – Jud Judy Jude
  • Apokalipsa (Objawienie) – Ap Obj Rev

Czytaj też w jaki sposób zbudowane są skróty do tekstu Biblii tzw. sigla.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień odnośnie do umieszczania odnośników w swoich publikacjach.