Przegląd historii biblijnej

Lata
Co się działo na świecieCo się działo w IzraeluPostacie biblijneKsięgi biblijne
przed rokiem 2.000
Wybudowano piramidy w Egipcie
Hetyci rozpoczynają budowanie swojego imperium w Anatolii (obecnie Turcja)
   
Czasy Patriarchów
2.000
Minotejczycy budują wieże i pałace na Krecie Abraham opuszcza UrKsięga Genesis
1.900
  Izaak 
1.800
Powstaje Kodeks Praw Hammurabiego – Króla Babilonu Józef 
Izrael w Egipcie
1.700
 Rodzina Jakuba osiedla się w Egipcie Koniec Księgi Genesis
1.600
1710 – 1570 Hyksosi najeżdżają Egipt   
1.500
 Izraelici zostają sługami wEgipcie  
1.400
Faraon Tutenhamon  Exodus
1.300
Faraon Set I oraz Ramses II budują wielkie miasta w Delcie Nilu MojżeszKsięga Liczb
Księga Kapłańska
Księga powtórzonego prawa Księga Wyjścia
Z Egiptu do Kanaanu
1.200
Filistyni oraz inne nadmorskie ludy najeżdżają i osiedlają się na wschodnim wybrzerzu Morza ŚródziemnegoIzraelici otrzymują prawo na Górze Synaj
Inwazja Izraelitów na Kanaan, zburzenie Jerycha
 Księga Jozuego
Księga Rut
Okres Sędziów
1.100
Fenicjanie opanowują szlaki handlowe od Tyru i Sydonu do Babilonu Gedeon
Samson
Samuel
Księga Sędziów
I Księga Samuela
Saul, Dawid i Salomon
1.000
 Wybudowanie Świątyni w JerozolimieSaul
Dawid
Salomon
I Księga Kronik
II Księga Samuela
Księgi Psalmów
Podzielone Królestwo
900
Faraon Szyszak najeżdża IzraelAhab i Jezebel zapoczątkowują kult Baala
Jeroboam I – pierwszy król Izraela (północnego)
Na południu Omri czyni swoją stolicą Samarię
Wojny z Asyryjczykami
Eliasz
Elizeusz
II Księga Kronik
I Księga Królewska
800
Damaszek kapituluje przed AsyryjczykamiŚmierć Jozjasza, króla Judy (przepowiedziana przez Izajasza)
Za panowania Hiskiasza Asyryjczycy oblegają Jeruzalem
IzajaszII Księga Królewska
Księga Przysłów
Izrael na wygnaniu
700
Powstaje Imperium Asyryjskie
Niniwa zostaje stolicą Asyryjczyków
Powstaje Imperium Babilońskie
Reformy Króla Jozjasza
Daniel uprowadzony do Babilonu
Daniel
Jeremiasz
 
600
Babilończycy zwyciężają w bitwie Faraona NekoJerozolima poddaje się Nabuchadnezarowi II, królowi Babilonu
Zniszczenie Jerozolimy
Izraelici jako niewolnicy wygnani do Babilonii
Ezechiel 
Powrót z wygnania
500
Bitwa pod Maratonem – Grecy zwyciężają Persian
Kserkses – król Persji z Esterą jako królową
Grecy zwyciężają Króla Persji Kserksesa I w bitwie morskiej pod Salamis
Ezdrasz i Nehemiasz powracają do Izraela
Odbudowa świątyni w Jerozolimie
Ezdrasz
Nehemiasz
Księga Ezdrasza
Księga Estery
Księga Nehemiasza
Okres pomiędzy Testamentami
400
Aleksander Wielki rozpoczyna swe podboje   
300
    
200
Palestyna przedostaje się spod wpływów Egispkich pod wpływy SyryjskieRewolta Machabeuszy
Hasmoneusz – najwyższy kapłan rządzi jako król w Palestynie
  
100
Bitwa pod Actium, Oktawian zwycięża Antoniusza i KleopatręPalestyna pod panowaniem Rzymian
Rzymianie czynią Heroda królem Juei
  
Życie Jezusa
0
Oktawian jako Cesarz AugustFilip rządzi Itureą
Herod Antypas rządzi Galileą
Archelausz rządzi Judeą
Narodziny JezusaEwangelia Łukasza
Ewangelia Mateusza
10
Tyberiusz zostaje Cesarzem Rzymu   
20
 Chrzest JezusaJezus, Apostołowie i inniEwangelia Jana
Ewangelia Marka
30
Kaligula zostaje cesarzem RzymuPoncjusz Piłat zostaje prokuratorem
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Nawrócenie Pawła
Herod Agryppa I zostaje królem
  
Młody Kościół
40
Klaudiusz zostaje cesarzem Rzymu
Rozpoczynają się wojny Rzymian w Brytanii
Pierwsza podróż misyjna Pawła
Druga podróż misyjna (Paweł osiąga Korynt)
Sobór Kościoła w Jerozolimie
  
50
Nero zostaje cesarzem RzymuHerod Agryppa II zostaje królem
Felix zostaje Prokuratorem
Trzecia podróż misyjna PawłaListy Pawła
60
Nero prześladuje chrześcijan
Kolejni cesarze Rzymu to: Galba, Otto, Witeliusz, Wespazjan
Festus zostaje ProkuratoremPaweł w Rzymie
Śmierć Pawła
Listy ,,główne” (Jakuba, 1/2 Piotra, 1/2/3 Jana, Judy)
List do Hebrajczyków
70
Wybucha Wezuwiusz niszczą Pompeje
Tytus zostaje cesarzem Rzymu
Upada Jeruzalem
Rzymianie niszczą świątynię
Ostatni patrioci Żydowscy bronią się w twierdzy Masada
  
80
Domitian zostaje cesarzem RzymuCzasy prześladowań chrześcijan Objawienie Jana
90
 Śmierć Jana  
Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz