Według wszelkich standardów Bi­blia jest wielkim arcydziełem. Wyda­rzenia w niej opisane zaczynają się w epoce kamiennej, a kończą w świe­cie Imperium Rzymskiego. Mimo upływu tylu lat dla milionów ludzi, którzy czytają Biblię wciąż stanowi ona inspirację w ich codziennym życiu; wielu było i jest gotowych za nią umierać. Do dziś chrześcijanie na całym świecie podejmują usilne stara­nie, żeby mieć choć jeden własny egzemplarz Biblii.

Dlaczego tak stara księga, zawie­rająca historie, które wydarzyły się w nieznanych krajach wiele stuleci temu, wciąż przykuwa naszą uwagę? Dlaczego ludzie ery kosmicznej czy­tają księgę, której autorzy nie dożyli nawet czasów wynalezienia roweru? Każdy czytelnik Biblii ma własną od­powiedź na te pytania. Można wy­mienić jednak przynajmniej trzy waż­ne powody, dla których do Biblii na­leży podchodzić z szacunkiem.

Wpływ Biblii

Na Biblię natykamy się przy każ­dej analizie zachodniej cywilizacji. Przez wiele setek lat wywierała ona decydujący wpływ na kształto­wanie naszego prawodawstwa, sy­stemów edukacyjnych i naszych idea­łów demokratycznych – nie mówiąc o rozumieniu praw człowieka. Biblia miała ogromny wpływ na większość europejskich politycznych, społecz­nych lub religijnych reformatorów a poprzez nich na narody świata. Jeś­li nie uwzględni się Biblii, nie można zrozumieć zachodniej mentalności.

Także dzisiaj Biblia bywa motorem wielu Istotnych zmian kulturowych zachodzących na rwiecie. Gdy lu­dzie powstających państw poszukują swej tożsamości, zwracają się właś­nie ku Biblii. Jej uniwersalne prze­słanie zmienia oblicze społeczeństw Ameryki Południowej, Afryki i wielu krajów Azji. Dzisiaj oddziaływanie Biblii na mieszkańców całego świata jest bezsprzecznie ogromne. Pod wpływem jej lektury, miliony ludzi decydują się zostać chrześcijanami. Bez Biblii nie można w pełni zro­zumieć prądów kulturalnych ani dawniejszych, ani gwałtownie zmie­niających się dziś.

Przesłanie Biblii

Biblia będąc starożytną księgą jest częścią niedokończonej historii. Bohaterowie biblijni żyli inaczej niż ludzie dwudziestego wieku lecz ich historia jest początkiem naszej własnej historii. Ich doświadczanie Boga było takie samo, jak wspó­łczesnych chrześcijan, których łączy ta sama historia zbawienia.

Historia ta zaczęła się, trwa oraz skończy się z miłości Bożej. Na ja­kiejkolwiek stronie otworzylibyśmy Biblię, przesłanie jest zasadniczo ta­kie samo. Historia stworzenia, wiel­kie wydarzenia w dziejach Starego Testamentu, życie, śmierć i zmar­twychwstanie Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy i życie pierwotnego Kościoła – wszę­dzie tam widać Boga wychodzącego z miłością ku mężczyznom i kobie­tom, chłopcom i dziewczętom, wzywa­jącego do oddania się Mu całym ser­cem. W centrum historii znajduje się Jezus. On nie tylko wzywa do przemyślenia na nowo przyjmowanych przez nas wzorców wiary i postępowania. Przynosi również możliwość uwolnie­nia się od dominacji zła, dając siłę do przemiany życia, które odzwierciedlać ma istotę samego Boga.

W Biblii znajduje się wiele niezwyk­łych. pomocnych uwag, jak ludzie powinni i jak w rzeczywistości rea­gują na wiadomość o wielkiej, prze­baczającej miłości Boga. Abraham, Amor, Izajasz, Paweł, Piotr i inni ­wszyscy są nam bliscy. Gdy ludzie dzisiaj decydują się pójść drogą Bożą, przyłączają się do duchowej pielgrzymki, która trwa od wieków. Historia naszych przodków potrzeb­na jest nam, aby znaleźć w niej wsparcie i wyznaczyć własną drogę pielgrzymowania.

Bóg Biblii

Biblia mogłaby przypominać bio­grafię jednego z wielkich religijnych przywódców, gdyby nie twierdzenia. jakie zawiera na temat Boga i Jezu­sa Chrystusa. Stary Testament wszę­dzie podkreśla, że Bóg Biblii rości sobie wyjątkowe prawa. Izraelici nie mogą czcić swojego Boga razem z bogami Kananejczyków. On jest prawdziwy, pozostali zaś fałszywi.

Jezus powtarza to samo. Stwier­dza, że Jego orędzie nie jest po prostu jednym z kilku możliwych; tylko ono – jak twierdzi – prowadzi do poznania Boga, tylko ono umożli­wia właściwe związki między ludźmi a Nim. Pierwsi chrześcijanie przy­jęli tę prawdę. Niektórzy z nich byli głęboko religijnymi ludźmi, zanim jeszcze usłyszeli o Jezusie, ale dzię­ki światłu, jakie On rzucił, ukazując wolę i istotę Boga, wkrótce ujrzeli, że nawet ich najgłębsza religijność nie wystarczy. Aby prawdziwie poz­nać Boga, człowiek musi uznać Je­zusa Chrystusa za jednorodzonego Syna Bożego, chcieć uzyskać prze­baczenie za popełnione grzechy i oddać się Mu jako Panu i Zbawcy. To, bardziej niż wszystko inne wyjaśnia autorytet, jakim Biblia cie­szyć musi się wśród chrześcijan dzi­siaj. Jest to wyjątkowa Księga, po­nieważ otwiera szereg okien, przez które możemy spoglądać na wy­jątkowego Boga; a nawet jeszcze więcej. Gdy bowiem czytamy ją z otwartym sercem. szukając pou­czeń Bożych, możemy śmiało spo­dziewać się odkrycia nie tylko tego, co Bóg powiedział swoim wyznaw­com w przeszłości; usłyszymy również to, co dzisiaj Bóg ma bez­pośrednio nam do powiedzenia.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz