Złe wywołanie programu! Wywołanie programu Biblia 2000: b2000 <Księga> <Rozdział>:<Werset> [-<n> | +<n> | +++ | ppp | ***] [opcje] -<n> - wypisz tekst do <n>-tego wersetu (np. -15) +<n> - wypisz <n> następnych wersetów (np. +3) +++... - wypisz zadany werset i kilka następnych ppp... - wypisz zadany werset i kilka poprzednich ***... - wypisz zadany werset i kilka sąsiednich liczba znaków '+', 'p' lub '*' określa liczbę tych wersetów Dla ksiąg jednorozdziałowych należy pominąć '<Rozdział>:' b2000 /k - wypisz skrótowe nazwy ksiąg (parametr <Księga> w wywołaniach) b2000 /s[m-m] <fraza> [opcje] - wypisz wersety zawierające zadaną frazę b2000 <Księga> /s[m-m] <fraza> [opcje] - jw. ale tylko z zadanej księgi [m-m] - numery wystąpień frazy, które należy wypisać, np. 1-100 /S (duża litera) zamiast /s powoduje wyróżnienie frazy Jeśli we frazie są spacje, to należy ująć je w cudzysłowy. Opcje: /t<xxx> - użyj wybranego tłumaczenia, w miejsce <xxx> należy wstawić: bt - Biblia Tysiąclecia bw - Biblia Warszawska br - Biblia Warszawsko-Praska bg - Biblia Gdańska ng - Nowa Biblia Gdańska ug - Uwspółcześniona Biblia Gdańska bb - Biblia Brzeska bp - Biblia Poznańska jw - Biblia Jakuba Wujka ns - Biblia w przekładzie Nowego Świata esp - Edycja Świętego Pawła vul - Łacińska Vulgata sz - Słowo Życia (NT) eib - Przekład Dosłowny EIB (NT) av - King James Version web - Webster Bible ylt - Young's Literal Translation gr - Grecka Septuaginta Domyślnie program używa Biblii Tysiąclecia. /o - numeruj wersety /l<s> - wypisz tekst w standardzie polskich liter określonym przez <s>: i - ISO 8859-2; w - Windows; b - bez polskich liter /x - wypisz tekst bez znaczników HTML Domyślnie tekst wypisywany jest w ISO 8859-2 (ISO Latin 2).