Nob

tutaj Dawid uzyskał pomoc od kapłana Achimeleka, chroniąc się przed pościgiem króla Saula. Jednak jeden z donosicieli królewskich powiadomił o tym Saula, który ukarał śmiercią kapłanów z Nob. Prorok Izajasz przepowiadał, że Asyryjczycy w tym miejscu rozbiją swój obóz przed najazdem na Jerozolimę. Wydaje się, że Nob stanowiło ważną twierdzę na drodze do tego miasta, leżącą prawdopodobnie na wzgórzu Skopus, na północ od Góry Oliwnej. Nob było jeszcze zamieszkałe w czasach, gdy Nehemiasz odbudowywał Jerozolimę.

1 Sm 21-22; Iz 10,32; Ne 11,32; por. Mt 12,4; Mk 2,26; Łk 6,4

Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000