Achaz

król Judy około 732-716 r. przed Chr. (współrządził od 735 lub wcześniej). Wprowadził kult pogański i nawet złożył w ofierze swojego własnego syna. Achaz został pokonany, kiedy Izrael i Syria przeprowadziły wspólny atak na Judę. Odrzucając radę proroka Izajasza, zwrócił się o pomoc do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera III i tak stal się jego poddanym.

2 Krl 15,38 nn.; 2 Krn 27,9 nn.; Iz 7

Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000