Skróty ksiąg

Nazwy poszczególnych ksiąg i ich symboliczne skróty

STARY TESTAMENT

Księgi historyczne (pięć pierwszych to tzw. Pięcioksiąg Mojżesza)

Rdz= Księga Rodzaju
Wj= Księga Wyjścia
Kpł= Księga Kapłańska
Lb= Księga Liczb
Pwt= Księga Powtórzonego Prawa
Joz= Księga Jozuego
Sdz= Księga Sędziów
Rt= Księga Rut
1 Sm= Pierwsza Księga Samuela
2 Sm= Druga Księga Samuela
1 Krl= Pierwsza Księga Królewska
2 Krl= Druga Księga Królewska
1 Krn= Pierwsza Księga Kronik
2 Krn= Druga Księga Kronik
Ezd= Księga Ezdrasza
Ne= Księga Nehemiasza
Tb= Księga Tobiasza
Jdt= Księga Judyty
Est= Księga Estery
1 Mch= Pierwsza Księga Machabejska
2 Mch= Druga Księga Machabejska

Księgi dydaktyczne

Hi= Księga Hioba (zwana też Księgą Joba, skrót: Job)
Ps= Księga Psalmów
Prz= Księga Przysłów
Koh= Księga Koheleta
Pnp= Księga Pieśni nad Pieśniami
Mdr= Księga Mądrości
Syr= Księga Syracydesa (zwana też Księgą Syracha albo Mądrością Syracha)

Księgi Proroków Większych

Iz= Księga proroka Izajasza
Jr= Księga proroka Jeremiasza
Lm= Księga Lamentacji
Ba= Księga proroka Barucha
Ez= Księga proroka Ezechiela
Dn= Księga proroka Daniela

Księgi Proroków Mniejszych

Oz= Księga proroka Ozeasza
Jl= Księga proroka Joela
Am= Księga proroka Amosa
Ab= Księga proroka Abdiasza
Jon= Księga proroka Jonasza
Mi= Księga proroka Micheasza
Na= Księga proroka Nahuma
Ha= Księga proroka Habakuka
So= Księga proroka Sofoniasza
Ag= Księga proroka Aggeusza
Za= Księga proroka Zachariasza
Ml= Księga proroka Malachiasza

NOWY TESTAMENT

Księgi historyczne

Mt= Ewangelia według świętego Mateusza
Mk= Ewangelia według świętego Marka
Łk= Ewangelia według świętego Łukasza
J= Ewangelia według świętego Jana
Dz= Dzieje Apostolskie

Księgi dydaktyczne

Rz= List świętego Pawła Apostoła do Rzymian
1 Kor= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Koryntian
2 Kor= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Ga= List świętego Pawła Apostoła do Galatów
Ef= List świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Flp= List świętego Pawła Apostoła do Filipian
Kol= List świętego Pawła Apostoła do Kolosan
1 Tes= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
2 Tes= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
1 Tm= Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
2 Tm= Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Tt= List świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Flm= List świętego Pawła Apostoła do Filemona
Hbr= List do Hebrajczyków
Jk= List świętego Jakuba Apostoła
1 P= Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
2 P= Drugi List świętego Piotra Apostoła
1 J= Pierwszy List świętego Jana Apostoła
2 J= Drugi List świętego Jana Apostoła
3 J= Trzeci List świętego Jana Apostoła
Jud= List świętego Judy Apostoła

Księga prorocka

Ap= Księga Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Czytaj też: Sigla (skróty nazw ksiąg z numerami rozdziałów i wersetów)