Skróty ksiąg

Skróty i oznaczenia ksiąg

Akceptowane są następujące oznaczenia ksiąg:

 • Ks. Rodzaju – Rdz Rodz Gen IMoj 1Moj 1M
 • Ks. Wyjścia – Wj Wyj Ex IIMoj 2Moj 2M
 • Ks. Kapłańska – Kpł Kpl Kapł Kapl Lev IIIMoj 3Moj 3M
 • Ks. Liczb – Lb Liczb Num Nu IVMoj 4Moj 4M
 • Ks. Powt.Prawa – Pwt Deu Dt VMoj 5Moj 5M
 • Ks. Jozuego – Joz Jos
 • Ks. Sędziów – Sdz Sędz Sedz Jdg
 • Ks. Rut – Rt Rut Ru
 • 1 Ks. Samuela – 1Sm 1Sam 1Sa
 • 2 Ks. Samuela – 2Sm 2Sam 2Sa
 • 1 Ks. Królewska – 1Krl 1Król 1Krol 1Ki
 • 2 Ks. Królewska – 2Krl 2Król 2Krol 2Ki
 • 1 Ks. Kronik – 1Krn 1Kron 1Ch
 • 2 Ks. Kronik – 2Krn 2Kron 2Ch
 • Ks. Ezdrasza – Ezd Ezdr Ezr
 • Ks. Nehemiasza – Ne Neh
 • Ks. Tobiasza (w) – Tb Tob
 • Ks. Judyty (w) – Jdt Judyty
 • Ks. Estery – Est Estery
 • 1 Ks. Machabejska (w) – 1Mch 1Mach
 • 2 Ks. Machabejska (w) – 2Mch 2Mach
 • Ks. Hioba – Job Hioba Hiob Hi
 • Ks. Psalmów – Ps Psalmy Psalm
 • Ks. Przysłów – Prz Przy Pr
 • Ks. Koheleta – Koh Kohelet Ekl Ecc
 • Pieśń nad pieśniami – PNP SS
 • Ks. Mądrości (w) – Mdr Mądr Madr
 • Mądrość Syracha (w) – Syr Syracha Syrach
 • Ks. Izajasza – Iz Isa
 • Ks. Jeremiasza – Jr Jer
 • Lamentacje Jeremiasza – Lm Lam Tr Treny La
 • Ks. Barucha (w) – Ba Barucha Bar
 • Ks. Ezechiela – Ez Eze
 • Ks. Daniela – Dn Dan Da
 • Ks. Ozeasza – Oz Hos
 • Ks. Joela – Jl Joel
 • Ks. Amosa – Am Amos
 • Ks. Abdiasza – Ab Ob
 • Ks. Jonasza – Jon Jnh
 • Ks. Micheasza – Mi Mich Mic
 • Ks. Nahuma – Na Nach
 • Ks. Habakuka – Ha Hab
 • Ks. Sofoniasza – So Sof Zep
 • Ks. Aggeusza – Ag Hag
 • Ks. Zachariasza – Za Zach Zec
 • Ks. Malachiasza – Ml Mal
 • Ew. Mateusza – Mt Mat
 • Ew. Marka – Mk Mar
 • Ew. Łukasza – Łk Łuk Lk Luk
 • Ew. Jana – Jan J Jn
 • Dzieje Apost. – Dz Act Ac
 • List do Rzymian – Rz Rzym Ro
 • 1 list do Koryntian – 1Kor 1Co
 • 2 list do Koryntian – 2Kor 2Co
 • List do Galatów – Ga Gal
 • List do Efezjan – Ef Efez Eph
 • List do Filipian – Flp Fil Fl Php
 • List do Kolosan – Kol Col
 • 1 List do Tesaloniczan – 1Tes 1Th
 • 2 List do Tesaloniczan – 2Tes 2Th
 • 1 List do Tymoteusza – 1Tm 1Tym 1Ti
 • 2 List do Tymoteusza – 2Tm 2Tym 2Ti
 • List do Tytusa – Tt Tyt Tit
 • List do Filemona – Flm Filem Phm
 • List do Hebrajczyków – Hbr Heb Hebr
 • List Jakuba – Jk Jak Jas
 • 1 List Piotra – 1P 1Pe
 • 2 List Piotra – 2P 2Pe
 • 1 List Jana – 1J 1Jn
 • 2 List Jana – 2J 1Jn
 • 3 List Jana – 3J 3Jn
 • List Judy – Jud Judy Jude
 • Apokalipsa (Objawienie) – Ap Obj Rev