Wspaniałe wersety z Biblii

Pomoc w potrzebie

Droga zbawienia 
Jan 3.3
Jan 3.16
Rzym. 10.9
Pokój wśród niepokojów 
Psalm 4
Filip. 4.6-7
Jan 14
Odwaga wśród strachu
Psalm 46
Hebr. 13.5-6
2 Kor 4.8-18
Ulga w cierpieniu
Psalm 41
Psalm 91
2 Kor. 12.8-10
Hebr. 12.3-13
Pomoc przy decyzjach
Psalm 32
Jak. 1.5-6
Hebr. 4.16
Odpoczynek w zmęczeniu
Psalm 23
Mat. 11.28-30
Rzym. 8.31-39
Pocieszenie w smutku
Psalm 43
2 Kor. 1.3-5
Rzym. 8.26-28
Pomoc w czasie pokusy
Psalm 1
Jak. 1.12-16
1 Kor. 10.6-13
Modlitwa dziękczynna
Psalm 100
1 Tes. 5.18
Hebr. 13.15
Radość z przebaczenia
Psalm 51
1 Jan. 1.7-10
Pomoc w czasie pokusy
Psalm 1
Jak. 1.12-16
1 Kor. 10.6-13

Otwieraj swoją Biblię, gdy…

Kim jesteś w Chrystusie

 • Jestem solą ziemi Mt. 5:13
 • Jestem światłością świata Mt. 5:14
 • Jestem dzieckiem Boga J. 1:12
 • Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa J. 15:1-5
 • Jestem przyjacielem Chrystusa J. 15:15
 • Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc J. 15:16
 • Jestem niewolnikiem sprawiedliwości Rz. 6:18
 • Jestem niewolnikiem Boga Rz. 6:22
 • Jestem synem Boga, Bóg jest duchowo moim ojcem Rz. 8:14-15; Gal. 3:26, Gal 4:6
 • Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo Rz. 8:17
 • Jestem świątynią – miejscem zamieszkania – Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie 1 Kor. 3:16; 6:19
 • Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem 1 Kor. 6:17
 • Jestem członkiem ciała Chrystusowego 1 Kor. 12:27; Ef. 5:30
 • Jestem nowym stworzeniem 2 Kor. 5:17
 • Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania 2 Kor. 5:18-19
 • Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie Gal. 3:26-28
 • Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga Gal. 4:6-7
 • Jestem święty Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2; Flp. 1:1; Kol. 1:2
 • Jestem Bożym dziełem – dziełem Jego rąk – narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła Ef. 2:10
 • Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny Ef. 2:19
 • Jestem więźniem Chrystusa Ef. 3:1, 4:1
 • Jestem sprawiedliwy i święty Ef. 4:24
 • Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie Flp. 3:20; Ef. 2:6
 • Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu Kol. 3:3
 • Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem Kol. 3:4
 • Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany Kol. 3:12; 1 Tes. 1:4
 • Jestem synem światłości, a nie ciemności 1 Tes. 5:5
 • Jestem świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania Hbr. 3:1
 • Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu Hbr. 3:14
 • Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom 1 P. 2:5
 • Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga 1 P. 2:9-10
 • Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo 1 P. 2:11
 • Jestem wrogiem szatana 1 P. 5:8
 • Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci 1 J. 3:1-2
 • Jestem narodzony z Boga, a zły – diabeł – nie może mnie dotknąć 1 J. 5:18
 • Nie jestem wielkim „Ja jestem” Wj. 3:14; J. 8:24, Jan 8:28, Jan 8:58. Lecz dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem 1 Kor. 15:10

Ponieważ jestem w Chrystusie

 • Jestem usprawiedliwiony – mam całkowicie przebaczone wszystkie grzechy i jestem sprawiedliwy Rz. 5:1
 • Umarłem z Chrystusem i umarłem dla mocy panowania grzechu nad moim życiem Rz. 6:1-6
 • Jestem na zawsze wolny od potępienia Rz. 8:1
 • Zostałem umieszczony w Chrystusie przez Boga 1 Kor. 1:30
 • Otrzymałem Ducha Bożego, abym mógł poznać rzeczy dane mi darmo przez Boga 1 Kor. 2:12
 • Otrzymałem umysł Chrystusa 1 Kor. 2:16
 • Zostałem nabyty za wielką cenę, nie należę do siebie, należę do Boga 1 Kor. 6:19-20
 • Zostałem umocniony, namaszczony i zapieczętowany przez Boga w Chrystusie i otrzymałem Ducha Świętego jako gwarancję mojego przyszłego dziedzictwa 2 Kor. 1:21; Ef. 1:13-14
 • Ponieważ umarłem, nie żyję już dla siebie, lecz dla Chrystusa 2 Kor. 5:14-15
 • Zostałem uczyniony sprawiedliwym 2 Kor. 5:21
 • Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem i już dłużej nie ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. Życie, które obecnie prowadzę, to życie Chrystusa Gal. 2:20
 • Zostałem obdarzony wszelkim duchowym błogosławieństwem Ef. 1:3
 • Zostałem wybrany w Chrystusie przed założeniem świata, aby być świętym i nieskalanym przed Nim Ef. 1:4
 • Zostałem przeznaczony przez Boga, aby zostać zaadoptowanym jako syn Boży Ef. 1:5
 • Zostałem odkupiony, otrzymałem przebaczenie i jestem otoczony Jego szczodra łaską Ef. 1:7-8
 • Zostałem ożywiony wraz z Chrystusem Ef. 2:5
 • Zostałem wskrzeszony wraz z Chrystusem i wraz z Nim posadzony w niebie Ef. 2:6
 • Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego Ef. 2:18
 • Mogę śmiało zbliżać się do Boga w wolności i zaufaniu Ef. 3:12
 • Zostałem wyrwany spod władzy szatana i przeniesiony do królestwa Chrystusa Kol. 1:13
 • Zostałem odkupiony i otrzymałem przebaczenie wszystkich moich grzechów; mój dług został anulowany Kol. 1:14
 • Sam Chrystus jest we mnie Kol. 1:27
 • Jestem mocno zakorzeniony w Chrystusie i jestem teraz budowany w Nim Kol. 2:7
 • Jestem obrzezany duchowo. Moja stara, nieodrodzona natura została usunięta Kol. 2:11
 • Jestem kompletny w Chrystusie Kol. 2:10
 • Zostałem pogrzebany, wskrzeszony i ożywiony wraz z Chrystusem Kol. 2:12-13
 • Umarłem z Chrystusem i zostałem wskrzeszony z Nim. Moje życie jest obecnie ukryte z Chrystusem w Bogu. Chrystus jest teraz moim życiem Kol. 3:1-4
 • Otrzymałem ducha mocy, miłości i samodyscypliny 2 Tym. 1:7
 • Zostałem zbawiony i oddzielony przez Boga 2 Tym. 1:9; Tyt. 3:5
 • Ponieważ jestem uświęcony i jestem jedno z Uświęcającym, On nie wstydzi się nazywać mnie bratem Hbr. 2:11
 • Mam prawo przychodzić śmiało przed tron Boga, aby znajdować miłosierdzie i łaskę w potrzebie Hbr. 4:16
 • Otrzymałem wielkie i drogocenne obietnice Boże, dzięki którym jestem uczestnikiem Boskiej natury Boga 2 P. 1:4

Jestem akceptowany / akceptowana

 • Jestem Bożym dzieckiem. J 1,12
 • Jestem przyjacielem Chrystusa. J 15,15
 • Jestem usprawiedliwiony. Rz 5,1
 • Jestem zjednoczony z Panem, jestem z Nim jednym duchem. 1 Kor 6,17
 • Zostałem nabyty za wielką cenę. Należę do Boga. 1 Kor 6,19-20
 • Jestem członkiem ciała Chrystusa. Kor 12,27
 • Jestem święty. Ef. 1,1
 • Zostałem zaadoptowany jako Boże dziecko. Ef 1,5
 • Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego. Ef 2,18
 • Zostałem odkupiony i uwolniony od swoich grzechów. Kol 1,14
 • Mam pełnię w Chrystusie. Kol 2,10

Jestem bezpieczny / bezpieczna

 • Nie ma już dla mnie potępienia. Rz 8,1-2
 • Wiem, że wszystko działa ku dobremu. Rz 8,28
 • Jestem wolny od wszelkich zarzutów wobec mnie. Rz 8,31
 • Nie można mnie oddzielić od miłości Bożej. Rz 8,35
 • Zostałem utwierdzony, namaszczony i zapieczętowany w Chrystusie. 2 Kor 1,21-22
 • Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu. Kol 3,3
 • Wiem, że Bóg dokończy dzieło, które we mnie rozpoczął. Flp 1,6
 • Jestem obywatelem niebios. Flp 3,20
 • Nie otrzymałem ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i rozsądku. 2 Tm 1,7
 • W potrzebie mogę znaleźć łaskę i miłosierdzie. Hbr 4,16
 • Jestem zrodzony z Boga i zło nie może mi zaszkodzić. 1 J 5,18

Jestem ważny / ważna

 • Jestem solą ziemi i światłością świata. Mt 5,13-14
 • Jestem latoroślą w krzewie winnym, kanałem Jego ożywczej mocy. J 15,1-5
 • Zostałem wybrany i przeznaczony, aby przynosić owoc. J 15,16
 • Jestem osobistym świadkiem Chrystusa. Dz 1,8
 • Jestem świątynią Boga. 1Kor 3,16
 • Jestem posłańcem pojednania z Bogiem. 2Kor 5,20
 • Jestem współpracownikiem Boga. 2 Kor 6,1
 • Zasiadam z Chrystusem w okręgach niebios. Ef 2,6
 • Zostałem stworzony przez Boga. Ef 2,10
 • Mogę przychodzić do Boga bezpiecznie i z ufnością. Ef 3,12
 • Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Flp 4,13

Miłosierdzie i przebaczenie

Bóg jest Bogiem miłosiernym i pełnym litości. Taki jest Jego charakter, objawiony w Piśmie Świętym i w osobie Jezusa Chrystusa.

 1.   Ps 103: 8   Miłosierny i łaskawy jest Pancierpliwy i pełen dobroci [patrz także w. 10–12]
 2.   Mi 7: 18   Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa
 3.   Jk 5: 11   wielce miłosierny i litościwy jest Pan

Przesłanie ewangelii to nie zwiastowanie pełne zarzutów, pretensji, oskarżeń i potępienia, lecz radosna wieść o ułaskawieniu, przebaczeniu i wyzwoleniu z więzów i niewoli.

 1.   Jr 31: 34   Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę
 2.   Iz 61: 1–2   Duch Wszechmogącego, Pana nade mną… abym ogłosił jeńcom wyzwolenie… abym ogłosił rok łaski Pana
 3.   Łk 4: 18   Duch Pański nade mną… abym uciśnionych wypuścił na wolność
 4.   Dz 13: 38   Niechże więc będzie wam wiadomo… że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów
 5.   Gal 5: 1   Chrystus wyzwolił nas , abyśmy w tej wolności żyli
 6.   Kol 2: 14   Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go , przybiwszy go do krzyża
 7.   Gal 5: 13   Bo wy do wolności powołani zostaliście , bracia

Pragnieniem i nakazem Bożym względem człowieka jest to, aby był on Jego naśladowcą. Między innymi także w okazywaniu miłosierdzia i przebaczaniu. Postępowanie takie dowodzi, że należymy do Boga.

 1.   Mt 5: 44   Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują
 2.   12   Mt 5: 48   Bądźcie wy tedy doskonalijak Ojciec wasz niebieski doskonały jest
 3.   1Pt 3: 8   Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni , pokorni
 4.   Ef 4: 32   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemniejak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie
 5.   Kol 5: 13   Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem… Jak Chrystus odpuścił wam , tak i wy
 6.   1Pt 2: 23   On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi
 7.   Łk 6: 36   Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Boże standardy w tym zakresie są bez porównania wyższe od powszechnie stosowanych przez ludzi.

 1.   Mt 18: 21–22   Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy
 2.   Prz 20: 22   Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże
 3.   Prz 24: 19   Nie obruszaj się na złoczyńców i nie unoś się z powodu bezbożnych
 4.   Prz 24: 29   Nie mów: jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię
 5.   Rz 12: 17   Nikomu złem za złe nie oddawajcie
 6.   1Ts 5: 15   Baczcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim
 7.   Rz 12: 19   Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu

Z poleceniami tymi wiążą się wspaniałe obietnice o ogromnym znaczeniu, Bóg bowiem zapewnia, iż będzie wobec nas stosował to samo, co my stosujemy wobec naszych bliźnich.

 1.   Mt 5: 7   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
 2.   Mt 6: 14   Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski
 3.   Mk 11: 25   A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz odpuścił wam wasze przewinienia
 4.   Łk 6: 37   I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieniodpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia
 5.   Łk 11: 14   I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu
 6.   1Pt 3: 9   Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczylibłogosławieństwo
 7.   Mt 5: 9   Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani
 8.   Jk 3: 18   A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią

To „odwzajemnianie się” przez Boga działa niestety nie zawsze na naszą korzyść. Niezaprzeczalną prawdą jest bowiem także i to, że jeśli odmawiamy innym miłosierdzia i przebaczenia, Bóg odmówi ich także i nam. Pismo Święte wypowiada się w tej kwestii bardzo wyraźnie.

 1.   Mt 6: 12   I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom
 2.   Mt 6: 15   A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych
 3.   Mk 11: 26   Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych
 4.   Mt 7: 1–2   Nie sądźcieabyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicietakim was osądzą, i jaką miarą mierzycietaką wam odmierzą
 5.   Łk 6: 38   albowiem jakim sądem sądzicietakim was osądzą, i jaką miarą mierzycietaką i wam odmierzą
 6.   Rz 2: 1   Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, samego siebiepotępiasz
 7.   Rz 2: 3   Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
 8.   1Ko 4: 5   Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan
 9.   Jk 4: 12   Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracićTy zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?
 10.   Rz 14: 4   Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy
 11.   Jk 2: 12   Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności
 12.   Jk 2: 13   Nad tym, który nie okazał miłosierdziaodbywa się sąd bez miłosierdzia

Aż trudno uwierzyć, że mogliśmy to robić przez długie lata i nie widzieć w tym nic złego, a nawet uważać, że to się Bogu podoba. Okazuje się, że bardzo często przyczyną naszych negatywnych osądów jest nasza ślepota. Widzimy źle, ponieważ sami jesteśmy złymi. Po prostu jesteśmy w błędzie i nasze zarzuty są niesłuszne, a wina leży po naszej stronie.

 1.   Mt 7: 3   A czemu widzisz źdźbło w oku brata swegoa belki w oku swoim nie dostrzegasz?
 2.   Mt 7: 5   Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego
 3.   Łk 6: 42   Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego

Ale nawet choćby zarzuty były jak najbardziej słuszne, interes Królestwa Bożego wymaga powstrzymania się od sądu, a okazywania miłosierdzia i przebaczenia, zaś zajmowanie takiej postawy sprowadza błogosławieństwo.

 1.   Łk 23: 34   A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść imbo nie wiedzą, co czynią
 2.   Dz 7: 59–60   I kamienowali Szczepana, który się modlił… A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego
 3.   1Ko 4: 12–13   spotwarzają nasmy błogosławimyprześladują nasmy znosimyzłorzeczą nammy się modlimy
 4.   Mt 5: 11–12   Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie
 5.   Łk 6: 27–28   Miłujcie nieprzyjaciół waszychdobrze czyńcie tym, którzy was nienawidząbłogosławcie tym, którzy was przeklinająmódlcie się za tych, którzy was krzywdzą
 6.   Mt 5: 44–45   Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie
 7.   1J 4: 8   Kto nie miłujenie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością

Postępowanie sprzeczne z cechami charakteru Boga wywołuje Boży gniew i naraża nas na zgubne konsekwencje. Mówi o tym podobieństwo o dwóch dłużnikach [Mt 18: 23–35]. Jeśli postępowanie takie staje się wśród ludu Bożego powszechne, zamyka niebo. Konieczne jest wtedy opamiętanie i radykalna zmiana życia [patrz Iz 58: 1–12]. Jeśli to nastąpi, Bóg ponownie wylewa obfitość błogosławieństw, które są zdumiewające.

 1.   Mt 18: 32–35   Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim jak i jazlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom , żeby mu oddał cały długTak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdynie odpuści z serca swego bratu swemu
 2.   Iz 58: 6   Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolnośćuciśnionych i łamie wszelkie jarzmo
 3.   Iz 58: 9–10   Gdy potem będziesz wołałPan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebiejarzmoszydercze pokazywanie palcem bezecne mówienie… wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe
 4.   Iz 58: 11   I Pan będzie ciebie stale prowadził nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będzieszjak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają
 5.   Iz 58: 12   Twoi ludzie odbudują prastare gruzypodźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów,odnowicielem, aby w nich można było mieszkać
 6.   Iz 58: 14   Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi.

Relacje we wspólnocie

Chrześcijanie przeznaczeni są do życia we wspólnocie (społeczności). Pismo Święte mówi o wspólnocie (lub społeczności) z sobą, z Ojcem, z Synem, o społeczności Ducha Świętego, społeczności Syna, społeczności ciała i krwi [BG], ucierpienia [BG], wiary [BG].

 1.   Dz 2: 42   I trwali… we wspólnocie/
 2.   1J 1: 3   A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem

Niezbędnym warunkiem trwania w społeczności jest chodzenie w światłości. Ciemność wyklucza społeczność z Bogiem i z sobą nawzajem.

 1.   1J 1: 6   Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy
 2.   1J 1: 7   Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłościspołeczność mamy z sobą/
 3.   2Ko 13: 13   …społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi [BG]
 4.   Flp 2: 1   Jeśli… jest… jakaś wspólnota Ducha
 5.   1Ko 1: 9   Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa

Z trwaniem w społeczności związane są liczne przywileje i obowiązki, dzięki którym członki Ciała Chrystusowego są z sobą zespolone w mocnej i trwałej więzi duchowej. Obowiązkiem jest wyświadczanie danego dobra innym, a przywilejem przyjmowanie go od innych.

Fundamentalną i naczelną zasadą biblijnej wspólnoty jest wzajemna miłość. Nie ziemska, lecz niebiańska miłość „agape”.

 1.   Jn 13: 34   Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem
 2.   Jn 13: 35   Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie
 3.   Jn 15: 17   To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali
 4.   Rz 12: 10   Miłością braterską jedni drugich miłujcie
 5.   Gal 5: 14   Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego
 6.   1Ts 3:12   Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich
 7.   1Ts 4: 9   …należy się nawzajem miłować
 8.   1Pt 1:22   …umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco
 9.   1Pt 4: 8   Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów
 10.   1J 3: 11   Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować
 11.   1J 3:23   A to jest przykazanie jego, abyśmy… miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał
 12.   1J 4: 7, 8   Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością
 13.   1J 4: 11   Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować

A oto w skrócie pozostałe wskazówki biblijne, odnoszące się do wzajemnych stosunków w chrześcijańskiej wspólnocie:

 1.   Rz 15: 7   Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas
 2.   Rz 15: 14   …możecie jedni drugich pouczać
 3.   1Ts 4: 18   Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy
 4.   1Ts 5: 11   Dlatego napominajcie się nawzajem… co też czynicie
 5.   Kol 3: 16   …we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe
 6.   Hbr 3: 13   Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia
 7.   Rz 16: 16   Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym
 8.   1Ko 16: 20   Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym
 9.   2Ko 13: 12   Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym
 10.   1Pt 5: 14   Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości
 11.   1Ko 11: 33   …gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich
 12.   Jn 13: 14   Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel wasz, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi
 13.   Jn 13: 15   Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem
 14.   1Ko 12: 25   Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie
 15.   Flp 2: 4   Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze [patrz także Hbr 12:15]
 16.   Hbr 10: 24   I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków
 17.   Gal 5: 13   …służcie jedni drugim w miłości
 18.   1Pt 4: 10   Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał
 19.   Gal 6: 2   Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy
 20.   Ef 4: 2   Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości
 21.   Kol 3: 13   Znosząc jedni drugich
 22.   Ef 4: 25   Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich
 23.   Ef 4: 32   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmiserdeczniodpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie
 24.   Kol 3: 13   …przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu; jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy
 25.   Ef 5: 21   Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej
 26.   1Pt 5: 5   Podobnie młodsibądźcie ulegli starszym
 27.   Flp 2: 3   …w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie
 28.   1Pt 5: 5   …wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje
 29.   1Ts 5: 11   …budujcie jeden drugiego, co też czynicie
 30.   Jud 1: 20   Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych
 31.   Hbr 10: 24   I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków
 32.   Jk 5: 16   Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim
 33.   Jk 5: 16   …módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni
 34.   1Pt 4: 9   Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania
 35.   Kol 3: 12   Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroćpokoręłagodność i cierpliwość
 36.   Kol 3: 14   A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości
 37.   Ef 5: 19   Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu
 38.   Rz 12: 10   …wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku
 39.   Gal 6: 9   A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia
 40.   Gal 6: 10   Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary
 41.   Hbr 12: 14   Dążcie do pokoju ze wszystkimi
 42.   Flp 2: 5   Takiego bądźcie względem siebie usposobieniajakie było w Chrystusie Jezusie
 43.   1J 3: 16   Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swojei my winniśmy oddawać życie za braci
 44.   Flp 2: 2   Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością
 45.   Rz 15: 5   A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa
 46.   66   Rz 15: 6   Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa
 47.   1Ko 1: 10   A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania
 48.   2Ko 13: 11   W końcu, bracia, bądźcie zdrowidoskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślnizachowajcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami

Cały szereg innych tekstów biblijnych wymienia zachowania, które są nie do pogodzenia z trwaniem we wspólnocie i których należy się wystrzegać:

 1.   Hbr 10: 25   Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych
 2.   1J 3: 18   nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą [BT]
 3.   Hbr 13: 2   Gościnności nie zapominajcie
 4.   Hbr 13: 16   A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej
 5.   Jk 2: 1   Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa
 6.   Flp 2: 3   I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę
 7.   1Pt 3: 9   Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę
 8.   Jk 4: 11   Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia
 9.   Jk 5: 9   Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich
 10.   Gal 5: 26   Nie bądźmy chciwi próżnej chwałyjedni drugich drażniącjedni drugim zazdroszcząc
 11.   Kol 3: 9   Nie okłamujcie się nawzajem [patrz także Ef 4:25]
 12.   1Ko 4: 6   …żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego
 13.   Rz 14: 13   Przeto nie osądzajmy już jedni drugich [patrz także Rz 2:1; Rz 14:4; Jk 4:12]
 14.   Gal 5: 15   Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili [patrz także Jk 3:13–17]

Podsumowując: Grzechy przeciwko wspólnocie niszczą dzieło Boże, natomiast życie według biblijnych wzorców sprawia, że lud Boży jest światłością dla swojego otoczenia i wywyższa swojego Króla.

 1.   1Ko 3: 15   Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg
 2.   Jk 2: 8   Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie… dobrze czynicie.

Słowo Boże a ludzkie

Rzeczą niezmiernie ważną jest to, w oparciu o czyje słowo budujemy nasze duchowe życie. W zależności od tego będzie ono bądź solidne i owocne, bądź też chwiejne i jałowe.

Wiara chrześcijańska posiada za swój fundament Słowo Boże — to wszystko, co wypowiedział sam Bóg i co przekazał ludziom w Piśmie Świętym. Liczne wersety mówią o nieocenionej wartości Bożego Słowa.

 1.   Ps 19:8–10   Zakon Pana jest doskonały… Rozkazy Pana są słuszne… Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto… Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą
 2.   Prz 30:5   Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają
 3.   2Sm 7:28   Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą
 4.   Ps 12:7   Słowa Pańskie są słowami czystymisrebrem przetopionym
 5.   Ps 18:31   Droga Boża jest doskonałaSłowo Pańskie jest wypróbowane
 6.   Ps 111:7,8   Wszystkie jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości
 7.   Ps 119:89   Panie, słowo twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa
 8.   2Sm 22:31   Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim, Słowo Pańskie spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają

W przeciwieństwie do potężnego, niezawodnego i niezniszczalnego Słowa samego Boga jest słowo ludzkie, zawsze niepewne i wątpliwe, a często złe, kłamliwe, niszczące i zgubne. Słowo Boże góruje nad słowem ludzkim pod każdym względem.

 1.   1Mo 6:5   …Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe
 2.   Ps 94:11   Pan zna myśli ludzi, bo są marnością
 3.   Rz 3:4   Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą
 4.   4Mo 23:19   Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?
 5.   Jz 23:14   …nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz… nie zawiodło z nich żadne słowo
 6.   1J 5:9   Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze
 7.   Iz 55:8,9   Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje — mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze
 8.   1Ko 1:25   Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie

Skoro tak się rzeczy mają, to dla człowieka rzeczą najistotniejszą jest całkowite poleganie na Bogu i pilne przestrzeganie Jego Słowa, gdyż związane są z tym wielkie korzyści i liczne wspaniałe błogosławieństwa.

 1.   Iz 26:4   Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną
 2.   Jr 17:7   Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą
 3.   Ps 84:13   Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie
 4.   Łk 8:21   Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je
 5.   Łk 11:28   Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go
 6.   Prz 16:20   Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy
 7.   Ps 118:8,9   Lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu niż polegać na możnych

Ci natomiast, którzy lekceważą Słowo Boże, a postępują w oparciu o swoje własne ludzkie przekonania lub kierują się opiniami innych ludzi, narażają się na wiele przykrości i życie ich jest pod przekleństwem.

 1.   5Mo 27:26   Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić
 2.   Ps 119:21   Zgromiłeś pysznych, przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich!
 3.   Jr 7:8   Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą
 4.   Jr 13:25   Taki jest twój los… gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie
 5.   Jr 17:5   Tak mówi PanPrzeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!
 6.   Gal 1:9   Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty
 7.   2Pt 2:1   …wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana
 8.   2J 1:9   Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna

Groźne dla człowieka jest nie tylko ignorowanie Słowa Bożego, lecz także jego zniekształcanie, choćby nawet pozornie nieznaczne. Dlatego Bóg surowo zabronił ludziom dokonywania jakichkolwiek samowolnych zmian w treści Słowa Bożego. Ma to bowiem zgubne konsekwencje.

 1.   Mt 5:18   Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu
 2.   J 10:35   Pismo nie może być naruszone
 3.   5Mo 4:2   Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga
 4.   Prz 30:6   Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę
 5.   5Mo 13:1   Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz
 6.   Obj 22:18,19   Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota
 7.   Mt 5:19   Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios

Mimo tych dobitnych ostrzeżeń ludzie bardzo często opuszczają Słowo Boże lub też wypaczają je dla swoich potrzeb, działając przez to na swoją zgubę. Wszelkie rodzaje zła w życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i społecznym mają swoje źródło w odstępstwie od Boga i jego Słowa.

 1.   Jr 2:13   Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą
 2.   Jr 2:5   Tak mówi Pan: Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli?
 3.   2Kr 17:9   Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim
 4.   Iz 29:13   …ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim
 5.   2Kr 17:15   …nie zaufali Panu, Bogu swemu… wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem… i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością

Ewangelia jest wspaniałym przesłaniem od Boga i nie wolno jej w żaden sposób lekceważyć ani przekręcać, gdyż w przeciwnym razie traci swoją moc i staje się bezskuteczna.

 1.   Kol 2:8   Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie
 2.   Gal 1:11   …ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa
 3.   2Ko 4:2   …nie fałszujemy Słowa Bożego
 4.   2Ko 2:17   Bo my nie jsteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy… jako ludzie mówiący z Boga
 5.   1Ko 2:13   Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch
 6.   1Ko 2:5   Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej
 7.   Ef 4:14   Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu
 8.   1Ts 2:13   …przyjęliście Słowo Boże, kóre od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa

Dzisiejszy stan Kościoła przypomina stosunki w czasach Jezusa, kiedy słowo ludzkie ceniono bardziej niż Słowo Boże. Jezus zdecydowanie potępił wszystkie te ludzkie dodatki, potwierdzając tym samym czyste Słowo Boże jako jedyny obowiązujący standard, co jest miarodajne także i dla nas.

 1.   Mt 15:9   Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi [patrz także Mk 7:7]
 2.   Mt 16:23   Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie [patrz także Mk 8:33]
 3.   Mk 7:8   Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie
 4.   Mk 7:9   Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować
 5.   J 12:43   Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą
 6.   Dz 17:29   …nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do… wytworu sztuki i ludzkiego umysłu
 7.   Kol 2:22   …a są to tylko przykazania i nauki ludzkie
 8.   Mt 15:3   …to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej
 9.   Mk 7:13   unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej

Naglącą potrzebą naszego czasu i warunkiem odnowy jest odwrócenie się w każdej dziedzinie od przekonań i nauk ludzkich, a powrót do czystego, niesfałszowanego Słowa samego Boga. To jest gwarancją duchowego ożywienia i rozkwitu.

 1.   Iz 66:2   Ja patrzę na tego, który… jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa
 2.   Iz 55:3   Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mniesłuchajcie, a ożyje dusza wasza
 3.   Ml 3:7   Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam — mówi Pan Zastępów
 4.   Iz 55:13   Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym