Nota prawna

Postanowienia ogólne

Wydawcą serwisu internetowego Biblia 2000, dostępnego pod adresem www.biblia.info.pl, zwanego dalej Serwisem jest Digital Gospel.

Na zasadach określonych w niniejszych postanowieniach, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet, zwanego dalej Użytkownikiem.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne — nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

W ramach niniejszego Serwisu, Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie, zamieszczania opinii i komentarzy.

Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką i publiczne rozpowszechnianie.

Użytkownik Serwisu zapewnia, że korzystanie z Serwisu będzie się odbywało zgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Wydawca Serwisu zastrzega, iż użytkownik Serwisu korzysta z niego na własny koszt i ryzyko.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości i tematyce Serwisu, a także decydowania o zmianach bez konieczności poinformowania o tym fakcie użytkowników Serwisu.

Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika Serwisu. Nie ponosimy także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte teraz i w przyszłości na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych działaniami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.

Warunki i zasady przetwarzania danych Użytkowników określa „Polityka Prywatności” dostępna na stronie https://www.biblia.info.pl/blog/polityka-prywatnosci/

Prawo własności intelektualnej

W Serwisie znajdują się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały wideo, programy, które są chronione prawem autorskim.

Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych w Serwisie wraz z odpowiednimi grafikami są obwarowane poniższymi zastrzeżeniami dotyczącymi praw autorskich.

Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Nazwa „Biblia 2000” oraz znak graficzny nie mogą być używane w reklamie i publikacjach bez pisemnej zgody Wydawcy Serwisu.

Aplikacja „Biblia 2000” jest własnością Digital Gospel i jest objęta prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione.

Użytkownik Serwisu ma obowiązek wykorzystywania wszelkich treści zawartych w Serwisie wyłącznie w zakresie osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie treści Serwisu do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Wydawcy Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się, iż jakiekolwiek korzystanie przez niego za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych osób.

Cytowane w Serwisie wybrane tłumaczenia Biblii są objęte prawami autorskimi, o których poniżej:

 • Biblia Tysiąclecia — Wydawnictwo Pallottinum, Poznań;
 • Biblia Warszawska — Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa;
 • Biblia Warszawsko-Praska — Ks. Bp Kazimierz Romaniuk, Warszawa;
 • Edycja Świętego Pawła — Wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa;
 • Biblia Gdańska — Prawa autorskie wygasły;
 • Nowa Biblia Gdańska — Śląskie Towarzystwo Biblijne, Katowice, Prawa autorskie nie zastrzeżone;
 • Uwspółcześniona Biblia Gdańska — Fundacja Wrota Nadziei, Toruń, Prawa autorskie nie zastrzeżone;
 • Biblia Brzeska — Prawa autorskie wygasły;
 • Biblia Poznańska — Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań;
 • Biblia Jakuba Wujka — Prawa autorskie wygasły;
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata Świadków Jehowy;
 • Słowo Życia — Instytut Wydawniczy „Agape”;
 • Przekład Dosłowny Nowego Testamentu — Ewangeliczny Instytut Biblijny, Poznań;

Czytaj także: Stanowisko Redakcji odnośnie tłumaczeń Biblii

Część publikacji w Serwisie pochodzi ze strony Czytelnia Chrześcijanina redagowanej przy współpracy wierzących z Ząbkowic Śląskich, Prabut, Torunia i innych. Szczególne podziękowania należą się: Andrzej Chachuła, Karol Czarnowski, Jacek Sałacki, Jacek Szajewski, Piotr Wasilewski.

Ilustracje do artykułów zamieszczonych w Serwisie pochodzą ze stron internetowych oferujących je na zasadzie Royalty free.

Powiadomienie o wykroczeniach

Jeżeli jakakolwiek osoba lub podmiot uzna, że treści opublikowane na stronie internetowej naruszają ich prawo do własności intelektualnej lub przemysłowej, prawo do szacunku, prywatności, wizerunku bądź jakiekolwiek inne prawo, może zgłosić to Wydawcy korzystając z dowolnego środka komunikacji zaproponowanego na stronie internetowej. W temacie należy podać „Naruszenie praw” a następnie poprosić o usunięcie treści.

Należy przy tym pamiętać, że konieczne jest podanie następujących informacji:

 1. Sprecyzowanie, które prawa chronione przez obowiązujące przepisy zostały naruszone.
 2. Identyfikacja treści, które zdaniem osoby naruszają dane prawa przy jednoczesnym podaniu wystarczającej ilości informacji koniecznej do tego, aby Wydawca mógł zlokalizować wspomniany materiał na stronie internetowej.
 3. Informacje odnośnie danych kontaktowych (adres fizyczny lub elektroniczny oraz numer telefonu), aby
  Wydawca był w stanie skomunikować się z osobą lub podmiotem.
 4. Oświadczenie, w którym osoba lub podmiot potwierdza, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i dokładne oraz że jest właścicielem rzekomo naruszonych praw do danej treści bądź że posiada upoważnienie do działania w imieniu osoby lub podmiotu.

Po podaniu powyższych informacji, Wydawca rozpatrzy wniosek osoby lub podmiotu. Jeżeli zostanie uznane, że wspomniana osoba lub podmiot ma uzasadnione powody aby zażądać, by usunięto treści naruszające prawa autorskie, Wydawca natychmiast usunie treść ze strony internetowej tak, aby nie była ona dostępna dla użytkowników witryny.

Informacje kontaktowe

Kontakt w kwestiach związanych z ochroną praw własności a także w innych sprawach możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego.