Stanowisko Redakcji odnośnie tłumaczeń Biblii

Przede wszystkim jesteśmy na zawsze wdzięczni tym osobom, organizacjom i stowarzyszeniom biblijnym, które pracowały i nadal pracują nad tłumaczeniem i udostępnianiem Biblii w wielu językach świata. Jesteśmy wdzięczni za wyraźne lub dorozumiane upoważnienie do korzystania z tekstów biblijnych dostępnych na naszej stronie.

Biblia nie jest zwykłą książką, jest fundamentem wiary chrześcijańskiej i zbiorem ksiąg inspirowanych i danych przez Boga. Publikujemy Biblię Świętą w dobrej wierze, domagając się prawa do dozwolonego użytku w celach niekomercyjnych i edukacyjnych oraz pożytku publicznego. Uznajemy, że autorem Biblii jest Bóg — Jego prawa są wiecznie chronione. Tłumaczenia Biblii nigdy nie powinny być chronione prawem autorskim, ponieważ jest to sprzeczne z pragnieniem „Autora”.

Ponadto, jeśli tłumaczymy książkę dla autora, jako tłumacze nie mamy żadnych praw do książki, pierwotny właściciel pozostaje właścicielem praw autorskich. Dzieje się tak w przypadku większości dzieł literackich przetłumaczonych na inne języki. O ile wiemy, zgodnie z prawem międzynarodowym tłumaczenie dzieł należących do domeny publicznej, takich jak greckie i hebrajskie manuskrypty, z których tłumaczy się Biblię, powinno pozostać w domenie publicznej, tak jak jej oryginały.

Nie chcemy naruszać żadnych praw autorskich. Tak więc każda osoba lub podmiot, który ma roszczenia do któregokolwiek ze przetłumaczonych tekstów biblijnych, jest proszony o kontakt z Redakcją.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mateusza 10:8)

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (List do Rzymian 8:32)

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!” (Księga Izajasza 55:1)