Zasady wyszukiwania

Wyszukiwanie działa w dwóch trybach:

  • Wyświetlenie zadanego wersetu na podstawie podanego adresu;
  • Wyszukiwanie frazy w tekście Biblii;

Wpisz adres wersetu (tzw. siglum), który chcesz wyświetlić np. 2Tm2:3

Możesz też podać zakres wersetów np. 1Kor13:1-13 lub wiele zakresów, oddzielonych średnikiem ; np. Gal 4:6-7; 2 Kor 5:18-19; Ef 5:30

W polu wyszukiwania wpisz słowo lub frazę, której poszukujesz np. Jozue. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Podanie kilku wyrazów traktowane jest jako ‚dosłowna fraza’, tzn. wyrazy te muszą w tekście wystąpić obok siebie w takiej samej kolejności.

Zapytanie może być postaci:
— duże/małe litery i cyfry np. Jana – wyszuka wszystkie słowa zawierające w sobie frazę jana (egipc janami);
— zapytanie w cudzysłowie – np. „Jan” – wyszuka konkretne słowo w Biblii (apostoł Jan), w całości takie jak podano;
— zapytanie ze znakiem gwiazdki (*) na końcu frazy np. Jan* – wyszuka wszystkie słowa zaczynające się od Jan ( Jan, Jana, jantar);
— zapytanie ze znakiem gwiazdki (*) na początku frazy np. *jan – wyszuka wszystkie słowa kończące się na jan (egipc jan, Jan);

Wyszukiwanie proste

Użyj zakładki „Proste”. W wyszukiwaniu prostym przeglądany jest cały tekst Biblii w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Wyświetlone zostanie pierwsze 100 znalezionych miejsc.

Wyszukiwanie zawansowane

Użyj zakładki „Zaawansowane”. Wskaż tłumaczenie Biblii, które zostanie użyte do wyszukiwania. Kolejnym krokiem jest wybranie zakresu tj. cześci Biblii lub konkretnej księgi (możesz też szukać w całej Biblii). Znalezione wersety mogą zostać wyświetlone w kontekście z sąsiednimi (od 1 do 3). Możesz też wyłączyć numerowanie wersetów.

Parametry wywołania programu

Domyślnie, aplikacja uruchamia się z aktywną zakładką wyszukiwania prostego. Możesz to zmienić podając parametr ?w=z w adresie URL – wtedy zaraz po uruchomieniu aktywna będzie zakładka wyszukiwania zaawansowanego.

Jeśli chcesz, by aplikacja po uruchomieniu wyszukała od razu zadaną frazę, użyj parametru ?s= szukana fraza.

Parametry można łączyć za pomocą znaku &. Przykładowo, jeśli chcesz uaktywnić zakładkę wyszukiwania zaawansowanego i od razu ropocząć wyszukianie frazy „jan” podaj w adresie URL: http://www.biblia.info.pl/szukaj/?w=z&s=jan

Prawa autorskie, kontakt

Cytowane w aplikacji Biblia 2000 wybrane tłumaczenia Biblii są objęte prawami autorskimi, o których szerzej przeczytasz na tej stronie.

Aplikacja Biblia 2000 jest własnością Digital Gospel i jest objęta prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione. Jeśli masz pytania, dotyczące aplikacji Biblia 2000, chcesz zgłosić błąd lub propozycję ulepszenia – skontaktuj się z Redakcją serwisu.