Listy do Tymoteusza

PIERWSZY LIST DO TYMOTEUSZA

Apostoł Paweł wziął z sobą Tymoteusza, kiedy ten był jeszcze młodym, nieśmiałym mężczyzną, a już wkrótce Tymoteusz obarczony został poważnymi obowiązkami. List ten zastał go jako zwierzchnika Kościoła w Efezie. Znalazły się w nim rady, zalecenia i zachęty.

Treść

 • Pozdrowienia 1,1-2
 • Fałszywe nauczanie 1,3-11
 • Paweł i Tymoteusz 1,12-20
 • Modlitwa i kult 2
 • Zwierzchnictwo w Kościele 3
 • Jak przeciwstawiać się fałszywemu nauczaniu 4
 • Służenie ludziom wszelkich stanów 5,1-6,2
 • Rzeczywiste bogactwo 6,3-10
 • Osobiste polecenia 6,11-21

Czas spisania

Pierwszy i drugi list do Tymoteusza i Tytusa – znane jako listy pasterskie – są ściśle ze sobą powiązane stylowo i pod względem treści. Niektóre z wydarzeń, o których wspominają, trudno dopasować do tego, co o Pawle opowiadają Dzieje Apostolskie, ponieważ wynika z nich, że został on zwolniony z aresztu domowego w Rzymie, podjął dalszą podróż i został ponownie uwięziony (okoliczności 2 Tm). W związku z tym niektórzy sugerują, że listów tych nie napisał Paweł, lecz że zostały one napisane później, i że włączono do nich fragmenty pism Pawła. Nauki płynące z listów z pewnością są zgodne z pozostałym nauczaniem Apostoła.

Sławne fragmenty

 • "Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników" 1,15-16
 • "Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy" 6,6
 • "Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy" 6,10

Główne tematy

Listy pasterskie zawsze były szczególnie cenione, zwłaszcza przez tych, którzy zostali wezwani do piastowania urzędów w Kościele. List ten określa szczegółowo charakter potrzebny w służbie Chrystusowi i uczy, jak najlepiej układać stosunki z różnymi grupami w Kościołach. Autor wskazuje także na najlepszy sposób przeciwstawiania się fałszywemu nauczaniu w Kościele – rzetelnie i gruntownie instruując o prawdziwej chrześcijańskiej wierze.


DRUGI LIST DO TYMOTEUSZA

Spodziewając się w każdej chwili śmierci, Paweł zachęca Tymoteusza do nieustawania w posłudze i stawia mu swoje życie jako przykład.

Treść

 • Pozdrowienia 1,1-2
 • "Dziękuję Bogu" 1,3-18
 • "Żołnierz Jezusa Chrystusa" 2
 • Zapowiedź trudnych czasów 3
 • Końcowe polecenia i pozdrowienia 4

Czas spisania

Jeśli jest to list Pawła (patrz: 1 Tm), to jest to jego list ostatni. Paweł znajduje się w więzieniu w Rzymie, gdzie wg tradycji umiera, prawdopodobnie za czasów prześladowań rzymskiego cesarza Nerona w 64 r. po Chr.

Sławne fragmenty

 • Duch, którego dał nam Bóg 1,7
 • Natchnione Pisma święte 3,15-17
 • "W dobrych zawodach wystąpiłem…", wyścig i nagroda 4,6-8

Przesłanie

Paweł w czasie swej chrześcijańskiej służby musiał się zmagać z wieloma rzeczami, jednak przewidywał, że jego następcy, w tym również Tymoteusz, staną przed jeszcze trudniejszym zadaniem. Paweł niczego nie żałuje i jest pełen wdzięczności dla Boga. Jego rady dla Tymoteusza są zarówno głęboko duchowe, jak i bardzo praktyczne.

Podziel się tym artykułem

Dodaj komentarz